Člověk, který byl odposloucháván, by se podle Pospíšila měl nejpozději do jednoho roku po pravomocném uzavření konkrétního případu o odposlechu dozvědět. Poté by mohl požádat Nejvyšší soud o přezkoumání nařízeného odposlechu a případně žádat i náhradu škody.

Novelou by se také zpřísnil celý proces odposlechu a výslovně stanovil princip subsidiarity. To by znamenalo, že odposlech by mohl být nařízen pouze v případě, kdy si policie potřebné informace a důkazy nemůže opatřit jinak.

"Novela výslovně také ukládá policejním orgánům povinnost sledovat, zda stále trvají důvody, pro které byl odposlech povolen, v opačném případě musí být odposlech okamžitě ukončen," konstatuje ministerstvo spravedlnosti. Maximální lhůta trvání nařízeného odposlechu by byla zkrácena ze šesti na čtyři měsíce.

O změnu pravidel při nasazování odposlechů stálo také ministerstvo vnitra. Každoročně tak bude například zpracována analýza jejich nasazování. Zpřísní se také pravidla pro nasazení odposlechů, jejich následná kontrola a omezí se počet lidí, kteří s nimi pracují.

Pospíšil chce vyšší tresty za korupci na úřadech

Kabinet poté schválil Pospíšilův návrh na zvýšení nejvyšší sazby za přijímání úplatků z původních osmi na 12 let vězení, u podplácení z jednoho roku na dva, v závažnějších případech až na pět let.

"Vyšší trestní sazby jsou stanoveny, přijal-li úplatek veřejný činitel. Záleží také na míře prospěchu, který z trestného činu plyne. Stávající úprava sice do značné míry vyhovuje vnitrostátním požadavkům a mezinárodním závazkům, ale vzhledem k tomu, že korupce je závažným celospolečenským fenoménem, nejeví se nadále jako dostatečně přísná," uvedl ministr.

Funkcionáři odsouzení za korupční jednání podle novely také nebudou moci dále vykonávat svou činnost. Požadovat zákaz činnosti až na deset let chce Pospíšil u pachatelů, kteří přijmou úplatek, protože jsou v postavení, kdy mohou ovlivnit veřejné rozhodnutí.

Bude-li návrh schválen i parlamentem, bude moci soud také nechat pachateli propadnout majetek. Za praní špinavých peněz bude možné uložit až desetiletý trest odnětí svobody namísto nynějších osmi let. V nejzávažnějších případech nebude možné podmíněné propuštění po polovině výkonu trestu, ale až po dvou třetinách.

Vláda podpořila zřízení detenčních ústavů pro devianty

Ministři také rozhodli, že nechají zřídit specializované detenční ústavy pro vysoce nebezpečné a agresivní lidi a sexuální devianty. Tato zařízení by měla být kombinací vězení a psychiatrické léčebny.

V současné době nedisponují psychiatrické léčebny, ve kterých jsou dnes tyto osoby umístěny, technickým a hlavně personálním vybavením pro skutečnou ostrahu.

"Odborníci z psychiatrických léčeben opakovaně poukazují na to, že tyto osoby někdy tyranizují celé oddělení, napadají personál i jiné pacienty, přičemž takové útoky často končí vážnou újmou na zdraví," uvedlo ministerstvo spravedlnosti.

V novém zařízení by funkci ostrahy plnila vězeňská služba a uvnitř by pracovali vyškolení lékaři - psychiatři a psychologové.

Do těchto zařízení by měli být umisťováni například vrazi s diagnózou sexuálního sadismu, s defektní inteligencí, sexuální devianti, u nichž opakovaně selhala ochranná léčba, nebo pachatelé pohlavního zneužívání, kteří byli v minulosti více než dvakrát trestáni a ochranné léčení u nich nemělo žádný efekt.