Skoro všichni respondenti (93 procent) uvedli, že je pro ně důležité slavit vánoční svátky. Na druhém místě skončilo udržování hrobů příbuzných (89 procent), dále rodinné návštěvy (88 procent) a oslava státních výročí (65 procent).

Dotázaní se o poznání negativněji vyjádřili k náboženským tradicím, a to i přes fakt, že Vánoce jsou pro ně nejvýznamnějším obdobím roku. Slavení náboženských svátků považuje za důležité 57 procent z nich, zatímco návštěvy bohoslužeb pouze 21 procent.

Průzkum ukázal, že ženy lpí na tradicích více než muži, snad až na výjimku státních svátků. Mužům naopak připadají rozhodně nedůležité náboženské svátky, účast na bohoslužbách a lidové zvyky.

Věřící respondenti a starší lidé častěji zdůraznili důležitost všech tradic. Mladší lidé více vnímali jako neopodstatněné slavení státních, náboženských svátků a lidových svátků, naopak kladli větší důraz na rodinné tradice.

Dotázaní s nižší životní úrovní označili za méně důležitou oslavu státních svátků, setkávání s příbuznými a dodržování lidových zvyků.

Hodnocení významu tradic (v %)
tradice rozhodně důležité  spíše důležité celkem
slavit Vánoce 61 32 93
udržovat hroby příbuzných 47 42 89
účastnit se rodinných setkání 48 40 88
dodržovat lidové zvyky 22 45 67
připomínat si státní výročí 21 44 65
připomínat si náboženské svátky 20 37 57
navštěvovat bohoslužby 8 13 21
zdroj: CVVM