Hlavní obsah

Víte co je psychologie zdraví? Seznamte se

5. 4. 2008, 16:29 – PRAHA
Novinky, Helena Odstrčilová, Scio

Na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze máte možnost studovat Psychologii zdraví. Fakulta tento obor nabízí v rámci bakalářského studijního programu (obor Studium humanitní vzdělanosti) mezi mnoha jinými certifikovanými programy - tématicky koncipovanými bloky kursů, které jsou schválené vědeckou radou FHS UK a certifikují se přílohou k diplomu.

Článek

Psychologie zdraví je, jak píše Jaro Křivohlavý ve své knize „Psychologie zdraví“, obor soustavně studující psychologické faktory, které hrají roli ve zdraví a v nemoci. Tento obor věnuje prvořadou pozornost psychologickým momentům v udržování a posilování zdraví. Nezabývá se ani tak terapií, jako spíše prevencí narušení zdraví a zdraví přitom pojímá podle tzv. holistického přístupu, který chápe člověka jako celek jeho fyzické, psychické, sociální a duchovní složky.

Na FHS UK je garantem certifikovaného programu Psychologie zdraví doc. PhDr. Václav Břicháček, významný psycholog, pedagog a Junák, v rámci programu přednáší i další přední čeští psychologové, např. Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý a doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.

Studenti si zkouší psychotesty i sebepoznávací hry

Přednášky, které absolventi v rámci programu absolvují, se týkají témat jako je podpora zdraví, odolnost dětí, odolnost v dospělém věku, psychosomatika, drogy a jiné závislosti, stres a zvládání životních krizí a samozřejmě psychologie zdraví. V průběhu studia jsou pořádána setkání studentů mimo fakultu, na kterých mají studenti možnost vyzkoušet si různé psychologické testy, sebepoznávací hry a použít nabyté znalosti v praktických úkolech.

Studenti, kteří chtějí být vybráni do programu, musí úspěšně absolvovat kurzy: Úvod do psychologie, Psychologie zdraví a kvality života a Úvod do metod práce v psychologii zdraví.

Více informací získáte na studijním oddělení Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Jinonicích nebo na stránkách fakulty www.fhs.cuni.cz.

Reklama

Výběr článků