Hlavní obsah

Jak se znovu ukotvit? Cesta od rovnostářství k individualismu a zpět

11. 4. 2023, 10:00

Se západními společnostmi se něco děje. Zřejmé je to nejpozději od finanční a hospodářské krize, která se před patnácti lety rozšířila do světa z USA. Od té doby jedna akutní krize stíhá druhou, přičemž na pozadí toho všeho se čím dál hrozivěji vzdouvá nebezpečí všeobjímajícího klimatického kolapsu.

Foto: Divadlo Feste / Marek Malůšek

Z inscenace divadla Feste Falešní přátelé obyčejných lidí

Článek

To by pravděpodobně dalo zabrat i společnostem v dobré kondici. Jenže západní společnosti v dobré kondici nejsou a každá z krizí, které jsou výplodem jejich rychlého a komplexního fungování, jako by dál přispívala k jejich destabilizaci.

Nejviditelnějším a nejdiskutovanějším symptomem této destabilizace je to, co jsme zvyklí nazývat nástupem pravicového populismu – byť to představuje jen velmi hrubý rastr, ze kterého se koneckonců i dění u nás vymyká: ideologické národovectví, jak ho známe třeba z Maďarska, tady zůstává na vedlejší koleji a trápí nás spíše jakýsi manažerský populismus. Zaměření na pravicový populismus navíc zastírá fakt širší proměny politického spektra, kdy z původního politického středu, levého i pravého, ukrajuje mimo pravicové populisty též nový typ liberální politické síly.

Kritika v období narcismu. Esej Roberta Misika

Dokonána je tato proměna ve Francii, kdy proti sobě stojí dvě nová hnutí: národovci Le Penové a Macronovi liberálové. Všechny ostatní strany se staly marginálními, a to velmi rychle. Patrný je tento vývoj i v proměně amerických demokratů a republikánů, kteří byli ještě nedávno ideologicky obtížně rozlišitelní, najednou ale tvoří jedna strana jednoznačně liberální pól a druhá, zejména od nástupu Donalda Trumpa, pól národovecký.

Kniha rakouského esejisty Roberta Misika Falešní přátelé obyčejných lidí (česky 2020), která se teď díky divadlu Feste dočkala i českého divadelního zpracování, představuje pokus tyto proměny uchopit, aniž by sklouzla k jednoduchému odsudku, případně intelektuálně líným poukazům na hloupost a zaostalost těch, kteří se nechali zlákat do populistického tábora. Popisuje totiž aktuální situaci ne jako anomálii, ale coby logický důsledek vývoje západních společností.

Po večerním představení inscenace divadla Feste Falešní přátelé obyčejných lidí se dnes, 11. dubna uskuteční v brněnské Industře debata s autorem předlohy Robertem Misikem a socioložkou Kateřinou Nedbálkovou.

Vychází při tom z rakouského kontextu, a tak navzdory tomu, že je jako celek i pro naši debatu velmi užitečná, operuje též s fenomény, které u nás nejsou tolik relevantní (jako daleko vyšší podíl migrantů ze vzdálenějších kulturních okruhů či potřeba vypořádat se s o dost radikálnější politikou identit). Jiné věci jsou v českém kontextu lehce odlišné, některé však překvapivě podobné. Tento text chce na tyto podobnosti i odlišnosti poukázat.

Proměna společnosti

Začněme podobností mezi námi a Západem, kterou nejsme zvyklí pojmenovávat: jde o vývoj společenské struktury před rokem 1989. Jakkoli si oba systémy konkurovaly, byly si společnosti na západ i na východ od železné opony na obecné úrovni nečekaně podobné. Především byly velmi rovnostářské, a to materiálně, kulturně i z hlediska životního stylu.

Modernizačním úsilím došlo v obou blocích po druhé světové válce na jednu stranu k vytažení drtivé většiny lidí nahoru na úroveň střední třídy, ale stejně tak byly potlačovány excesy směrem k vrstvě vyšší. Ve východním bloku samozřejmě daleko brachiálnějšími metodami, ale i na Západě byly v horní části příjmového a majetkového spektra normální daně ve výši, která je dnes už nepředstavitelná.

O tinderizaci lásky. Kateřina Smejkalová nad knihou rakouského esejisty Roberta Misika

Lékař i dělník tak žili vlastně podobné životy – zejména ve srovnání s dneškem. Skoro stejně důležité jako příjem a majetek je zde přitom hledisko hodnot, životního stylu a aspirací, kde bylo univerzálním hlediskem hlavně zapadnout, být normální.

Dobře to ilustruje něco tak banálního jako výběr křestních jmen – není náhoda, že ještě v generaci dnešních třicátníků se to u nás hemží zaměnitelnými Zuzanami, Klárami a Petrami, a to ať byli rodiče kuchařka, nebo inženýr. Přesně to totiž odpovídá myšlenkovému světu osmdesátých let, kdy se tyhle děti narodily. A na Západě tomu nebylo jinak.

Podle Misika se ovšem za poslední dekády situace diametrálně změnila a z nivelizovaných středotřídních společností se na Západě ve fázi pozdní modernity staly společnosti sestávající – necháme-li stranou specifickou vrstvu superbohatých – hned ze tří základních tříd: nové střední třídy, tradiční střední třídyprekérní třídy. Ty se od sebe jednak znatelně odlišují, ale navíc ani nestojí rovnoprávně vedle sebe, jsou materiálně seřazeny hierarchicky a bojují spolu o společenský vliv a prestiž.

Foto: MFDF Ji.hlava/Štefan Berec

Robert Misik na jihlavském dokumentárním festivalu, 2018

Nejdůležitější roli v tomto pohybu sehrály tři faktory: deindustrializace spojená s nástupem vědomostní ekonomiky, expanze vzdělání a hodnotová liberalizace.

Na Západě všechny tyto trendy započaly o něco dříve než u nás, kde se ale stejný vývoj následně odehrál o to rychleji v rámci ekonomické a společenské transformace po roce 1989. Byť jsme v Česku zatím nedošli tak daleko jako v Misikově Rakousku, trend je totožný. A může to být právě vyšší rychlost a dramatičnost celého procesu včetně pocitu, že nejde o něco, co by vzešlo ze zdejších společností, nýbrž co nám bylo vnuceno v rámci nevděčného a nedokončeného (možná dokonce nedokončitelného) „dohánění Západu“, co může ve středoevropských zemích plodit specifické odstíny jinak v jádru podobných protestů proti tomuto vývoji.

Vzestup i sestup

Tyto protesty se rodí zejména z faktu, že nastíněný vývoj má své vítěze a poražené.

Ze středotřídní společnosti se předně vydělila zmíněná nová střední třída, která z oné proměny profitovala, její principy si osvojila a vehementně ji nyní pohání dál. Tuto třídu definuje mimo jiné to, že práce pro ni není nutným zlem potřebným k materiálnímu zabezpečení, ale prostředkem seberealizace. Seberealizace je vůbec ústřední hodnotou, kterou tato třída vyznává, nejde jí už o život normální, ale naopak jedinečný, naplňující a autentický.

Všeprostupující usilování o jedinečnost si opět můžeme znázornit na výběru křestních jmen – zejména ve školách větších měst, kde jsou tito lidé doma, dnes už vedle sebe nesedí Petr a Lukáš, ale Joshua a Maximilián. Příslušníkům této třídy již nejde o řádné začlenění se do existujících pořádků, ale o co největší autonomii v závislosti na jejich niterné identitě, potřebách a preferencích.

Cílem, na němž se přitom neustále až kurátorsky pracuje a který se náležitě v nových ekonomických odvětvích monetizuje, je jedinečnost. Tyto vrstvy pak profitují z globalizace nejen materiálně, ale právě i tím, že jim globální kulturní trh tuto jedinečnost pomáhá tříbit.

Na Západě má dnes nová střední třída nejsilnější vliv na to, co se ve společnosti považuje za důležité a kam má směřovat, zejména protože se z ní rekrutují mediální, politické i jiné elity. A také voličstvo Macrona či amerických demokratů. Německý sociolog Andreas Reckwitz mluví o společnostech singularity, které tato vládnoucí vrstva svými hodnotami utváří.

U nás je situace komplikovanější. Při pohledu na třídní analýzu české společnosti Rozděleni svobodou by této nové střední třídě nejvíce odpovídala nastupující kosmopolitní třída. Ta je ale zatím poměrně malá a mladá a o rozhodující pozice se stále ještě dělí s příslušníky starších generací ze zajištěné střední třídy, kteří vzhledem k pozdějšímu spuštění všech tří výše uvedených procesů ještě nereprezentují pro západní elity určující propojení ekonomického a kulturního liberalismu.

Daniel Prokop: Nová třídní struktura české společnosti. Jak si žijí Češi a Češky třicet let po sametové revoluci

Typický je pro ně liberalismus čistě ekonomický, a to ve své radikální podobě, tedy specificky postkomunistická hodnotová orientace. Jejich kulturní liberalismus se omezuje na tradičnější témata typu důležitosti právního státu či demokracie. Což je kontrast v porovnání se západní novou střední třídou, která je radikální naopak především v kulturních otázkách.

Jiné definiční znaky svých západních protějšků ale příslušníci zajištěné střední třídynastupující kosmopolitní třídy splňují: jde o důraz na seberealizaci, autonomii, vzdělání i otevřenost světu. A tyto dvě české třídy mají na své straně též onu hegemonii, co se týče výkladu světa a poměřování správných hodnot a životního stylu.

Což je klíčová věc, jež u nás v souvislosti s analýzou Rozděleni svobodou poněkud zapadla. Vyšlo sice najevo, že různé třídy mají nejen rozdílný ekonomický, ale i kulturní a sociální kapitál a že naše častá představa o velmi homogenní české společnosti je iluze. To rozhodující však je, že onen „rozdíl“ je ve skutečnosti hierarchie – situace jedněch je nejen dobrá, ale zároveň mají i dobré vyhlídky do budoucna a prestiž a moc vyprávět o celé společnosti. Naopak situace druhých se zhoršila a pravděpodobně se dál zhoršovat bude. A to nejen materiálně, ale také kulturně a z hlediska uznání, viditelnosti a moci.

Foto: Divadlo Feste

Zkouška inscenace Falešní přátelé obyčejných lidí

To se na Západě týká tradiční střední třídy. Její materiální zajištění zůstává solidní, avšak s ohledem na její životní styl a hodnoty – od materiálních statusových symbolů přes vyznávání tvrdé práce po konzervativní představy o roli žen a mužů – se tato třída v poslední době dostává do defenzivy. Do té pak sklouzává kulturně i ekonomicky též třída prekérní.

V našem třídním rozdělení by těmto dvěma západním třídám, které se ocitly na sestupné trajektorii, odpovídaly část zajištěné střední třídy, tradiční pracující třída, třída místních vazeb, třída ohroženátřída strádající, u nichž bychom našli různě výbušné směsice materiálního a symbolického zneuznání.

Na Západě i u nás tak žijeme ve společnostech současného vzestupu a sestupu. Jednotlivé jejich části žijí velmi rozdílné životy, mají velmi rozdílné hodnoty a v neposlední řadě materiální předpoklady. Tím, že se mezi lidmi zároveň vytvářejí hierarchie ohledně toho, co je pokrokovější, modernější, správnější, a co je naopak druhořadé, překonané, nebo dokonce opovrženíhodné, sílí vzájemné napětí.

Důležité přitom je si spolu s Robertem Misikem uvědomit, že nejde o zcela svévolně zvolené postoje, jak se u nás často předpokládá, ale jsou do jisté míry závislé na pozici ve společnosti.

Misik to dokládá anekdotou týkající se práce: Pokud dřete od nevidím do nevidím v úmorné, repetitivní práci, u které vás drží jen vlastní disciplína, jak moc vám bude, potažmo vůbec může být, blízké vyprávění o svobodné a radostné seberealizaci a autonomním utváření vlastního života? Vůbec. Pravděpodobně ho budete považovat za provokaci, protože ztělesňuje diametrálně odlišnou realitu a s ní související hodnotový žebříček.

Kouzlo populismu

Právě v tom spočívá pro mnohé společenské skupiny kouzlo pravicového i jiných populismů – poskytují pozornost, uznání a pochopení, ani ne pro opravdové příčiny popsané situace, ale pro negativní emoce, které vyvolává. Populisté slibují, že se nic dál proměňovat nebude a že se nikdo z deklasovaných vrstev nemusí měnit a přizpůsobovat novým hegemonním nárokům na hodnoty a životní styl. Nabízejí pospolitost proti narcistní atomizaci, zároveň však přijímají dominantní nárok na jedinečnost v podobě vyzdvihování toho kterého národa.

Většina z politických opatření, která navrhují, pak nejenže strukturální proměnu společnosti nemůže vrátit zpět, zároveň jsou mnohá z nich – při vší legitimní kritice, kterou lze vůči postojům privilegovaných liberálních vrstev a jejich určitému autoritativnímu nároku na utváření společnosti mít – nepřípustným regresem v otázce lidských práv, rovnosti a solidarity se slabšími a znevýhodněnými.

V časech krysích závodů. Rozhovor s rakouským esejistou a publicistou Robertem Misikem

V našem prostředí navíc populisté umožňují kanalizovat nespokojenost s ekonomickou a společenskou transformací po roce 1989. Transformace, jak už bylo řečeno, splývá se západními procesy globalizace, liberalizace a postindustrializace, a tak není jednoduché odlišit, co jde na vrub čeho. Přesto je zřejmé, že přinejmenším část frustrace jde u nás na konto překotného a místy velmi nespravedlivého porevolučního přerodu.

V každém případě se populismus jeví jako logický důsledek vývoje posledních dekád. To nás staví do náročné pozice. Umožňuje nám to mu porozumět: vidíme, odkud se vzal, na co reaguje, čím je atraktivní. Zároveň se s ním ale o to hůř bojuje. Dokud jsme si mohli myslet, že jde o nahodilý exces, mohli jsme sázet na lepší vzdělávání, informování nebo přesvědčování. Když se ale před námi vyjevuje jako určitá funkce současného uspořádání, ukazuje se náhle potýkání s ním jako složitý a systémový úkol.

Jisté vodítko nabízí Andreas Reckwitz, který vývoj moderních západních společností vnímá jako neustálé střídání dynamizujícího a regulujícího paradigmatu.

Foto: Profimedia.cz

Andreas Reckwitz

Ve zkratce předpokládá, že společnost vždy po jistou dobu potřebuje pevnější pravidla pro své fungování, aby se z nich pak vytrhla do rozvolněnější fáze. A když je toho rozvolnění příliš, společnost se zase sama nechá svázat.

Přičemž Reckwitz tvrdí, že se právě nacházíme u konce dynamizujícího období. Ekonomický neoliberalismus a hodnotový liberalismus, které přišly jako reakce na homogenní, regulované poválečné společnosti, zašly každý svým způsobem příliš daleko. Není na nich již společenská shoda a mají nezamýšlené a rozkladné negativní důsledky.

Ty teď šikovně uchopují populisté kritizující jak přílišnou ekonomickou otevřenost, tak kulturní liberalismus, jemuž chybí jednotící prvek, který populisté anachronicky hledají v národě.

Reckwitz je nicméně přesvědčený, že to je jen slepá ulička na cestě k jinému, regulovanějšímu společenského paradigmatu, v němž dojde k nějakému typu většího společenského ukotvení na poli ekonomickém i kulturním – a to za celospolečenské shody, kterou si taková změna nutně žádá. Věří, že jde polarizované společnosti zase usmířit ke spokojenosti všech – pravda, spokojenosti dočasné, než bude větší svázanost opět volat po rozvolnění.

Jak by jím vzývaný „ukotvený liberalismus“ mohl vypadat a jak se k němu dopracovat, o tom přemýšlet je teď úkolem nás všech.

Reklama

Související články

Kritika v období narcismu. Esej Roberta Misika

16. 3. 2023, 9:00

Falešní přátelé obyčejných lidí vyšli v originále v roce 2019. Historická náhoda tomu chtěla, že se v únoru 2020 v Rakousku ocitli na prvním místě mezi...

Výběr článků