Hlavní obsah

Od ledna se mění pravidla pro platbu pojistného

25. 11. 2018, 9:24
Novinky, bab

Nový rok 2019 přinese osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které mají povinnost platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění, změny v placení pojistného. Mění se i splatnost a minimální výše pojistného na nemocenské pojištění. Změny přináší novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) nyní eviduje více než milion OSVČ, pro které je podnikání jak hlavním příjmem, tak přivýdělkem.

„Od ledna příštího roku se mění splatnost jak záloh na pojistné na důchodové pojištění, tak pojistného na nemocenské pojištění z titulu výkonu samostatné výdělečné činnosti. Pojistné se bude nově hradit v měsíci, ve kterém OSVČ podniká, nikoliv v měsíci následujícím,” uvedl František Boháček, zastupující ústřední ředitel ČSSZ.

Zároveň doporučil všem OSVČ i dalším, kteří zvažují, že v příštím roce začnou podnikat, aby se včas s novými pravidly seznámili. „Díky tomu si v předstihu vhodně nastaví platby pro úhradu pojistného a předejdou tím i případnému zániku nemocenského pojištění,“ dodal.

Kromě termínu splatnosti pojistného se mění i minimální výše pojistného na nemocenské pojištění.

Od ledna nové termíny

Do konce letošního roku platí, že měsíční zálohy na pojistné na důchodové pojištění jsou splatné v termínu od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Totéž platí i pro úhradu pojistného na nemocenské pojištění. Od ledna 2019 však budete muset zálohy na důchodové pojištění i pojistné na nemocenské pojištění platit v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje.

Na zaplacení ale budou mít podnikatelé a živnostníci celý měsíc, zaplatit mohou kdykoliv počínaje prvním a konče posledním dnem v kalendářním měsíci. I nadále se za datum splatnosti považuje den, kdy byla platba pojistného připsána na účet OSSZ, u které je OSVČ zaregistrována.

Pro správné zúčtování platby pojistného musíte i nadále uvádět variabilní symbol, který vám byl OSSZ přidělen, pojistné pak hradit pojistné na určené bankovní spojení OSSZ, přičemž zálohy na pojistné na důchodové pojištění mají svůj vlastní účet, pojistné na nemocenské pojištění má také svůj účet.

Jak s platbami na přelomu roku

Aby nedošlo k tomu, že by OSVČ v lednu 2019 musely uhradit dvě zálohy na pojistné na důchodové pojištění, přechodné ustanovení uvádí, že záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019, se považuje za zálohu za tento měsíc.

Zálohu za prosinec tak nemusí zaplatit, přičemž k její úhradě může dojít až v souvislosti s vyčíslením doplatku pojistného při zúčtování přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018. Můžete však zálohu za prosinec dobrovolně uhradit platbou zaslanou v období od 21. do 31. prosince 2018, tj. po splatnosti zálohy za listopad 2018. Pozdější úhrada ale už není možná.

Toto přechodné ustanovení se však nevztahuje na platby pojistného na nemocenské pojištění.

Minimální měsíční pojistné na nemocenské bude vyšší

Vzhledem k tomu, že je minimální měsíční vyměřovací základ pro nemocenské pojištění v roce 2019 stanoven částkou šest tisíc korun, dochází i ke změně minimální měsíční platby pojistného na nemocenské pojištění pro rok 2019. OSVČ, které se k nemocenskému pojištění dobrovolně přihlásily, budou nově platit činí 138 korun. Do konce letošního roku se platí minimální pojistné ve výši 115 korun.

Aby vám ale na přelomu roku nemocenské pojištění nezaniklo, je nezbytné, abyste uhradili pojistné na nemocenské pojištění za prosinec 2018 do 21. 1. 2019 alespoň ve výši 115 korun a do konce ledna pak zaplatili ještě jednou platbou pojistné za leden alespoň v minimální výši 138 korun.

Mírnější pravidla pro zánik nemocenského pojištění

Od nového roku budou platit mírnější pravidla, podle kterých automaticky zaniká nemocenské pojištění. V případě, že OSVČ neuhradí v řádném termínu alespoň minimální pojistné na nemocenské pojištění, ale doplatí ho do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž mělo být řádně zaplaceno, účast na nemocenském pojištění nadále trvá a nebude ukončena.

Tato novinka se týká už splatnosti pojistného za leden. Pokud by nastala například situace, že OSVČ uhradí pojistné do 31. ledna 2019 „ve staré“ výši 115 korun, má ještě do konce února možnost zaplatit, resp. doplatit pojistné na nemocenské pojištění, ale pouze do minimální výše 138 korun a účast na nemocenském pojištění jí nadále trvá.

Minimální měsíční zálohy na důchodové pojištění se mění

Každý rok dochází ke změně výše minimálního měsíčního vyměřovacího základu záloh na pojistné na důchodové pojištění. Vypočítává se z průměrné mzdy, která je každoročně stanovena nařízením vlády a pro rok 2019 je stanoven částkou 8175 korun.

Nová výše měsíčního vyměřovacího základu však již od ledna 2019 platí pro OSVČ, které zahajují činnost v roce 2019.

Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové pojištění pro rok 2019 u OSVČ vykonávajících hlavní výdělečnou činnost je 2388 korun. Minimální zálohy hradí OSVČ během prvního roku podnikání a též ty OSVČ, které na přehledu OSVČ vykázaly vyměřovací základ v nižší výši, než je stanovený minimální vyměřovací základ.

Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové pojištění pro rok 2019 u OSVČ vykonávajících vedlejší výdělečnou činnost představuje částku 955 korun, což odpovídá vyměřovacímu základu ve výši 3270 korun. Rozhodná částka za rok 2018, podle které se stanoví pro „OSVČ vedlejší“ povinnost platit zálohy na důchodové pojištění v roce 2019, činí 71 950 korun.

Pokud OSVČ platí zálohy na pojistné v roce 2018 v minimální výši, mohou platit zálohy v této výši i v roce 2019, a to až do měsíce, ve kterém podají (měly podat) přehled o příjmech a výdajích za rok 2018.

Zálohy na pojistné roku 2019 vypočtené na základě tohoto přehledu se budou v nové výši nově hradit až od měsíce následujícím po měsíci, ve kterém byl nebo měl být odevzdán přehled OSVČ. Pokud však z přehledu za rok 2018 vyplyne nová výše záloh, která je nižší než v předchozím období, pak se nová výše bude hradit již v měsíci podání přehledu.

Reklama

Související články

Výběr článků