Hlavní obsah

Jaké máte povinnosti u sociální správy

Povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení mají zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění, a osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ). Pro obě skupiny ale neplatí stejné podmínky. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připravila přehled rozdílů mezi povinnostmi zaměstnanců a OSVČ.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

ČSSZ k 31. březnu 2022 evidovala zhruba 4,5 milionu zaměstnaných pojištěnců, kteří platí pojistné na sociální zabezpečení. OSVČ, které jsou povinny platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění, bylo více než 700 tisíc. Celkový počet poplatníků pojistného tak činil téměř 5,3 milionu a v porovnání s předchozím rokem mírně vzrostl, uvádí ČSSZ.

Povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

Zaměstnanci to mají s povinnostmi vůči ČSSZ mnohem jednodušší, přihlásit je a odvádět za ně pojistné musí jejich zaměstnavatel, jehož prostřednictvím probíhá se sociální správou i veškerá komunikace.

Zaměstnanci mají možnost zkontrolovat si, zda zaměstnavatel své povinnosti plní, tedy zda je přihlásil k nemocenskému pojištění i zda za ně odevzdal evidenční list důchodového pojištění.

Kontrolu můžete provést prostřednictvím ePortálu ČSSZ, do kterého se můžete přihlásit např. pomocí bankovní identity.

Nejdůležitější služby ePortálu
Informativní důchodová aplikace (IDA) Jedná se o nejjednodušší způsob, jak zkontrolovat, zda máte v evidenci ČSSZ uvedeny veškeré doby zaměstnání či podnikání. Služba také ukáže odhadovanou výši důchodu a informaci, kolik let a dní člověku do získání doby potřebné pro nárok na starobní důchod ještě chybí. Lze ji pochopitelně využít i ke kontrole evidence. Kompletní přehled evidovaných dob pojištění, který je součástí aplikace, zobrazí veškeré doby pojištění či případné náhradní doby pojištění evidované k datu použití služby. Jak postupovat, když zjistíte, že některá doba chybí, ukáže návod pod záložkou „Co dělat když“.
Informace o pojistných vztazích zaměstnance Každý zaměstnavatel je povinen oznámit den nástupu svého zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na pojištění, a den skončení zaměstnání, a to do osmi kalendářních dnů. U zaměstnanců pracujících tzv. na dohodu tak musí učinit do 20. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, kdy zaměstnanci vznikla účast na pojištění. Prostřednictvím této služby je možné si ověřit, zda zaměstnavatel své povinnosti splnil. ČSSZ doporučuje provést kontrolu s určitým časovým odstupem vzhledem k výjimečným případům zpoždění zápisu dat.
Náhled na evidenční listy důchodového pojištění Každý zaměstnavatel je povinen dobu důchodového pojištění svého zaměstnance vykazovat na evidenčním listu důchodového pojištění, a to za jednotlivý kalendářní rok. Tento evidenční list pak musí nejpozději do 30. května odevzdat do evidence ČSSZ a také předat ho zaměstnanci. Evidenční list důchodového pojištění je totiž základním dokladem prokazujícím dobu důchodového pojištění plynoucí z vašeho zaměstnání. Zkontrolovat, zda váš evidenční list do ČSSZ skutečně dorazil, můžete snadno prostřednictvím ePortálu ČSSZ prostřednictvím dané služby. Pokud kontrola ukáže, že zaměstnavatel svou povinnost nesplnil, můžete jej vyzvat, aby tak učinil co nejdříve, nebo se můžete obrátit na OSSZ v místě svého bydliště.
Zdroj: ČSSZ

Povinnosti OSVČ

Mezi hlavní povinnosti osob samostatně výdělečně činných v rámci sociálního zabezpečení patří placení pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Dále pak podávání přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok a také nahlášení všech změn vztahujících se k podnikání (např. zahájení, přerušení či ukončení činnosti apod.).

OSVČ, která má podnikání jako hlavní činnost, musí platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění alespoň v minimální výši ode dne zahájení činnosti.

Pokud se jedná o vedlejší činnost platíte zálohy, jestliže jste v předchozím kalendářním roce vykonávali samostatnou výdělečnou činnost a daňový základ za tento kalendářní rok dosáhl výše zakládající účast na důchodovém pojištění, anebo v případě, že se k účasti na důchodovém pojištění přihlásíte dobrovolně.

Minimální výše zálohy na pojistné na důchodové pojištění pro rok 2022
Hlavní činnostVedlejší činnost
Do měsíce, ve kterém byl nebo měl být podán přehled za rok 20212588 Kč1036 Kč
Od měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán přehled za rok 20212841 Kč1137 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ pro zálohy
Hlavní činnostVedlejší činnost
Do měsíce, ve kterém byl nebo měl být podán přehled za rok 20218861 Kč3545 Kč
Od měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán přehled za rok 20219728 Kč3892 Kč
Zdroj: ČSSZ

Podat příslušné správě sociálního zabezpečení přehled o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok musíte, pokud jste alespoň část kalendářního roku vykonávali samostatnou výdělečnou činnost. Této povinnosti jsou zproštěny OSVČ, jejichž daň z příjmů za dané zdaňovací období je rovna paušální dani.

Limit pro paušální daň se zdvojnásobí

OSVČ a placení nemocenského pojištění

Účast na nemocenském pojištění je pro živnostníky zcela dobrovolná. Pokud se pro ni rozhodnou, mají pak nárok na nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství, tedy tzv. mateřskou, ale i otcovskou a také dlouhodobé ošetřovné. Je však třeba splnit několik zákonem daných podmínek.

Tou základní je pravidelná měsíční platba pojistného na nemocenské pojištění, jehož minimální měsíční výše letos činí 147 korun. Další podmínkou je délka účasti na nemocenském pojištění před vznikem dané sociální události. Pro nemocenské, otcovskou a dlouhodobé ošetřovné je třeba platit pojistné tři měsíce bezprostředně předcházející dni vzniku dané události.

Pro mateřskou je třeba 270 dnů účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou, z toho minimálně 180 dnů v posledním roce před započetím mateřské. Přičemž nástup na ni je možný šest až osm týdnů před očekávaným dnem porodu.

Výběr článků