Zdravotní průkaz však nekryje všechno. Například spoluúčast musíme hradit ze svého jako občané té země, v níž jsme se nechali neodkladně ošetřit.

Komerční pojištění tyto náklady kryje stejně jako transport do ČR, když se náš stav zhorší nebo v zahraničí zemřeme. Proto odborníci Centra mezistátních úhrad doporučují se raději připojistit a na cestách mít jak průkaz pojišťovny, tak komerční připojištění. Dohromady totiž kryjí největší rozsah péče.

Na co máme nárok

Ve státech EU máme nárok na zdravotní péči na účet své české zdravotní pojišťovny, a to za stejných podmínek jako místní pojištěnci. To znamená, že platíme stejnou spoluúčast jako místní pojištěnci.

Čerpat zdravotní péči můžeme pouze ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů. Ošetří-li nás v zařízeních, která nejsou na tento systém napojena, platíme celou péči sami.

Lefkada

Odborníci Centra mezistátních úhrad doporučují se raději připojistit

FOTO: Novinky

Pro uplatnění nároku je vždy nutné se prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění (ten náš, který máme od své pojišťovny).

Máme nárok na nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k povaze nemoci a předpokládané době pobytu. Péče je poskytována tak, aby se pacient nemusel do své země vracet dříve, než původně zamýšlel. Nesmí ale jít o vycestování za péčí.

Léky obdržíte v lékárnách na recept, který vystaví lékař. Opět je třeba se prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění. V případě potřeby hospitalizace ošetřující lékař vystaví její doporučení. V akutních případech je možné se obracet přímo na nemocnici a prokázat se uvedeným průkazem.

Za zdravotní péči se ve většině zemí připlácí

Počítejte s tím, že ve většině států se za péči připlácí a může proto po vás být požadováno zaplacení části účtu v hotovosti, i když jste předložili průkaz pojištění. Pokud se tak stalo, a vy jste uhradili péči nebo léky v hotovosti, uchovejte si účty a obraťte se po návratu do ČR s jejich originály na pobočku své české zdravotní pojišťovny. Ta vám tyto náklady proplatí do výše, kterou by uhradila instituce ve státě, kde ošetření proběhlo.

Pokud požádáte o přivolání lékaře hotelovou službu, přivolají k vám zpravidla hotelového lékaře, u kterého platíte ošetření v plné výši.

FOTO: Dana Kysučanová, Novinky

Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Pokud účet nepřesahuje tisíc eur, můžete svou českou zdravotní pojišťovnu požádat o proplacení účtu do výše českých tarifů. Pak peníze obdržíte v krátké době. Částka, kterou musí za ošetření připlatit i místní pojištěnci, vám vrácena nebude.

Případný převoz zpět na území ČR není kryt průkazem pojištěnce a musíte si jej sami zaplatit v plné výši. Máte-li komerční připojištění, je tento převoz z něho hrazen a vy neplatíte nic.

V některých státech musíte zaplatit při ambulantním ošetření celý účet (Francie, Belgie, Lucembursko, Švýcarsko).

Hotelového lékaře platíte v plné výši

Pokud požádáte o přivolání lékaře hotelovou službu, přivolají k vám zpravidla hotelového lékaře, který není napojen na místní veřejný systém. Pak ošetření platíte v plné výši.

Ani komerční připojištění nemusí pokrýt všechno, co vás na cestách v zahraničí může potkat, a proto je lepší při krátkodobých pobytech na územích jiného členského státu EU kombinace obou způsobů, to znamená mít u sebe svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění i komerční cestovní zdravotní pojištění.

Pokud například dojde k úrazu pod vlivem alkoholu nebo nějakého nebezpečného sportu, tak tam cestovní komerční připojištění většinou neplatí, a stejně tak, když se nám na dovolené v cizině zhorší naše chronické onemocnění. Tyto stavy ale pokryje Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Podmínky komerčního připojištění si řádně prostudujte, protože na některé sporty se musíte připojistit zvlášť. Je to například vysokohorská turistika, potápění a další.

Výhody a nevýhody zákonného pojištění a komerčního připojištění
Nárok ze zákona Nárok ze sjednaného připojištění
VýhodyVýhody

časově neomezený (po celou dobu zákonného pojištění v ČR)

zpravidla asistenční služba
neomezený částkou plněníhradí i náklady na spoluúčast
zpravidla nehraje roli příčina úrazuhradí i náklady na péči ve zcela privátních zařízeních

nehraje roli, zda se pojištěnec již dříve na stejnou nemoc léčil

hradí i náklady na převoz do ČR a repatriaci ostatků

lékař je povinen přistupovat k pacientovi, který předloží Evropský průkaz, stejně jako k místnímu pojištěnci s místním průkazem pojištěnce.

 Nevýhody
Nevýhodynárok časově omezený
hrazení spoluúčasti podle tarifů země ošetřenínárok zpravidla omezený i částkou maximálního plnění

nároky lze plně uplatnit jen ve zdravotnických zařízeních napojených na místní systém veřejného zdravotního pojištění

není-li sjednána zvláštní pojistka pro rizikové sporty, nárok může být omezený na onemocnění či úraz z obecných příčin

nehrazení převozu do ČR ani repatriace ostatkůnárok může být omezený na onemocnění, na něž se pacient v ČR předtím neléčil

stejné povinnosti a omezení, jaká mají místní pojištěnci.

lékař není povinen přistupovat k pojištěnci, který předložil pouze doklad o komerčním připojištění, jako k místnímu pojištěnci, zejména tedy může vždy vyžadovat přímou platbu.