Vytvoření systému, který to umožňuje, požaduje od všech členských států EU příslušná evropská směrnice. Ta se promítla do novely zákona o odpadech, která v ČR nabyla účinnosti 13. srpna 2005.

Povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení stanovila tato novela výrobcům elektrických a elektronických zařízení. Ti k tomu účelu začali zakládat tzv. kolektivní systémy.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR pak rozdělila elektrospotřebiče do jednotlivých skupin. Pro skupinu velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů byla jako provozovatel kolektivního systému pro společné plnění zákonem daných povinností výrobci založena akciová společnost Elektrowin.

Limity odebraných spotřebičů

Evropská unie rovněž stanovila množstevní limity zpětně odebraných elektrozařízení, které je třeba splnit v určitém termínu. Pro větší srozumitelnost se tyto limity uvádějí v kilogramech odebraných spotřebičů na občana.

Členské země měly tyto limity splnit už do konce roku 2006, Česká republika ale vyjednala odklad až do konce roku 2008. Zavázala se ročně odebrat, zpracovat a recyklovat nejméně 4 kg vysloužilých elektrozařízení na občana.

V době, kdy společnost Elektrowin započala svou činnost, třídily domácnosti 1,24 kg elektroodpadů na jednoho obyvatele. Dnes již toto množství přesahuje 2 kg.

Viditelný příspěvek na recyklaci

Součástí ceny nového spotřebiče je dnes i tzv. viditelný příspěvek na recyklaci. Je pochopitelné, že spotřebitel tento příspěvek může vnímat negativně a mylně se může domnívat, že tím jeho nákup nového spotřebiče podražil.

Ceny spotřebičů se ale za dobu fungování této úpravy nezměnily. Jediný rozdíl spočívá v tom, že z ceny výrobku byly viditelně vyčleněny náklady na zpětný odběr a recyklaci. Tento příspěvek je finanční částkou odpovídající nákladům výrobců na zpětný odběr a recyklaci výrobku, kterou tito výrobci v plné výši odvádějí do kolektivního systému.

Výrobce tak ukazuje spotřebiteli, kolik již přispěl do kolektivního systému na zpětný odběr a recyklaci starého elektrozařízení. Výše příspěvku vynásobená počtem prodaných spotřebičů odpovídá podílu výrobce na celkových nákladech na zpětný odběr a recyklaci, který za něho zajišťuje kolektivní systém.

Obce mají šanci ušetřit

Zákon dnes neukládá obcím povinnost zajistit zpětný odběr elektrozařízení. Přesto se systém Elektrowin snaží uzavřít s obcemi smlouvy, na jejichž základě se sběrné dvory a mobilní svozy stávají místy zpětného odběru.

Obcím to ušetří náklady za recyklaci elektroodpadů, které občané odevzdávají do sběrných dvorů nebo mobilních svozů. Na základě uzavřené smlouvy je totiž můžou bezplatně předat kolektivnímu systému. Tam, kde obce smlouvu s kolektivním systémem Elektrowin uzavřely, ušetřily nemalé finanční prostředky.

Obce ušetří stovky milionů

Pro obce to za dobu fungování kolektivního systému znamená úsporu v řádu stovek milionů korun. Než totiž vstoupila v platnost zmiňovaná novela, elektrospotřebiče byly součástí běžného komunálního odpadu, jehož svoz a recyklaci plně hradily obce. Nyní mohou obce kromě bezplatného odvozu a recyklace získat ještě příspěvek na provoz místa zpětného odběru.

Tam, kde obce nemají možnost zřídit sběrný dvůr, mohou použité elektrozařízení bezplatně předat ke zpětnému odběru nebo při koupi nového spotřebiče starý odevzdat v prodejně.

Společnost Elektrowin zapojila za dobu své činnosti do svého systému již více než 3000 obcí a zpětně odebrala přes 19 000 tun elektrozařízení.