Výpis z katastru nemovitostí je dokladem o fyzické i právní existenci nemovitosti. Získat ho lze nejen na příslušném katastrálním úřadu, ale také u notáře nebo na kontaktním místě sítě Czechpoint (Česká pošta, obecní a krajské úřady, matriční úřady). Požádat lze rovněž o jeho zaslání poštou.

Tímto způsobem získaný výpis má charakter veřejné listiny. To znamená, že je možné použít jej jako zákonem požadovaný podklad pro správní či soudní řízení. Pokud nám jde jenom o informace a postačí nám neověřený výpis, můžeme nahlédnout do katastru nemovitostí zdarma na stránkách www.cuzk.cz, případně www.katastrnemovitosti.cz.

Jaké má výpis z katastru nemovitostí části

List vlastnictví se člení na záhlaví a 7 částí: A, B, B1, C, D, E, F.
V záhlaví jsou uvedeny údaje o datu, hodině a minutě, ke kterým výpis z katastru nemovitostí prokazuje stav evidovaný v katastru, údaje o okresu, obci a katastrálním území, číslo listu vlastnictví a informace o druhu číslování parcel.

Část A: vlastníci

V části A jsou uvedeny údaje o vlastníkovi či spoluvlastnících. Konkrétně tu najdeme jméno a příjmení, akademické tituly nebo název vlastníka, adresu trvalého bydliště nebo sídla, popřípadě označení společného jmění manželů zkratkou SJM a údaje o obou partnerech, a také identifikátor vlastníka, tedy rodné číslo nebo IČ.

Na tyto údaje ale pozor! V případě, kdy má nemovitost více vlastníků, je třeba, aby smlouvu podepsali všichni. Rozhodně nestačí jen podpis jednoho. Kdyby ostatní spoluvlastníci s prodejem nemovitosti nesouhlasili, mohli by se dovolat neplatnosti kupní smlouvy.

Část B: o nemovitosti

V části označené písmenem B najdeme veškeré identifikační údaje o nemovitosti.

  • U pozemků jsou to parcelní čísla, výměra v metrech čtverečních nebo hektarech a druh, např. zastavěná plocha a nádvoří, a také způsob jejich využití a případné způsoby ochrany, např. chráněná krajinná oblast.
  • U budov se uvádí typ budovy, číslo popisné a část obce, způsob využití budovy, dále způsob její ochrany, tedy například památkově chráněno, a údaj o tom, na jaké parcele je budova postavena.

V případě bytových domů lze najít údaje k jednotkám (bytové jednotky, garáže a nebytové prostory).

Část C: zástavy

Bez pominutí bychom nikdy neměli přejít část C listu vlastnictví. Tady totiž zjistíme, zda je či není nemovitost zatížena zástavním nebo podzástavním právem, věcným břemenem, případně právem předkupním. Jestliže takové zatížení u nemovitosti zjistíme, je třeba dbát na řádné ošetření této skutečnosti v kupní smlouvě. Například si můžeme sjednat možnost odstoupení od smlouvy v případě, že nebude zástavní právo do určité doby vymazáno z katastru.

Může jít ale jen o běžné věci, jako např. zajištění přístupu na vedlejší pozemek. Nebo naopak o velmi nepříjemné věci, jako je např. omezení dispozičních práv z titulu prohlášení konkurzu nebo soudem nařízené exekuce. V případě, že je předmětem koupě nemovitost, v jejíž prospěch bylo zřízeno věcné břemeno, údaj o tom bude vyznačen v části B1 listu vlastnictví.

Část D: plomby

V části D mohou být zaznamenány další informace, např. poznámky, zda neexistují nějaké nejasnosti ohledně vlastnictví nemovitosti, zda nemovitost není předmětem sporu u soudu atd.

Pokud v této části najdeme tzv. plombu (označuje se písmenem P) znamená to, že s nemovitostí právě probíhá nějaká změna a je na místě zbystřit.

Takový záznam může znamenat mj,. že prodávající již nemovitost jednou prodal nebo si třeba půjčil peníze a k nemovitosti zřídil zástavní právo. Vyznačená plomba ale v žádném případě sama o sobě neznamená, že vlastník je omezen v nakládání s nemovitostí.

Část E: listiny

V části E jsou vedeny údaje o listinách, které byly podkladem k zápisu vzniku nebo změny vlastnického práva, tedy především nabývací tituly. Tady můžeme zjistit, jak a kdy prodávající nemovitost nabyl do svého vlastnictví. Tedy jestli ji získal např. darem či koupí.

Část F: bonita

Část F je vyhrazena pro případné uvedení vztahu bonitovaných půdně ekologických jednotek k parcelám.

Na konci výpisu z katastru nemovitostí jsou uvedeny informace o řízení, kterými jsou dotčeny právní vztahy k nemovitostem. Listiny k plombám, číslo jednací, název katastrálního úřadu nebo pracoviště, datum a čas, kdy byl výpis vyhotoven, a rovněž jméno, příjmení a podpis vyhotovitele výpisu. Nesmí chybět razítko!

Při koupi výpis co nejčerstvější

Pokud tedy kupujeme dům, opatříme si nový výpis z listu vlastnictví (tzv. LV) těsně před podpisem kupní smlouvy. Bohužel se stále objevují případy, kdy je nemovitost během krátké doby prodána hned několikrát nebo je třeba den před podpisem naší smlouvy daná do zástavy.