Jedním z pojistných produktů, které jsou vhodné pro výše uvedené účely, je investiční životní pojištění s maximální flexibilitou v nastavení rozsahu pojištěných rizik a vzájemné výše pojistných částek. Některé z nich umožňují sjednat automaticky klesající pojistné částky, u zbylých je lze průběžně měnit. V průběhu doby totiž hypotéku postupně splácíte a úměrně s tím můžete snižovat sjednané pojistné částky. Díky tomu můžete postupně snížit i celkové pojistné.

Zjednodušeně řečeno, sjednáte-li si hypotéku na 30 let ve výši 4 mil. Kč, budete potřebovat životní pojištění s pojistnou částkou 4 mil. Kč. Měsíční platba pojistného bude činit např. 2 000 Kč.

Po deseti letech splácení hypotéky už bance nebudete dlužit 4 mil. Kč, ale částku nižší, proto se měsíční částka za životní pojištění sníží např. na 1 500 korun. Uvedený příklad je zjednodušený. V reálu by měla výše pojistné částky vycházet nejen z výše hypotéky, ale také z výše vašich příjmů a dalších okolností ve finanční situaci vaší rodiny.

Pečlivě porovnejte nabízené produkty

Ale pozor, mezi těmito produkty jsou na trhu obrovské rozdíly a řada z nich není pro účely zajištění úvěru vhodná. Například může u nich chybět pojištění pro případ invalidity z důvodu nemoci i úrazu nebo mají velký povinný podíl spořící složky a tím neúměrně vysoké pojistné nebo jsou prostě drahé.

Dalšími možnostmi, které můžete v této situaci využít, je rizikové pojištění nebo úvěrové životní pojištění. O nich ale až příště.

S manželkou jsme letos zafinancovali hypotečním úvěrem koupi pozemku a výstavbu rodinného domku. Na úvěrové hypoteční smlouvě jsme uvedeni oba jako dlužníci. Na katastru je pozemek (parcela) uveden jako společné jmění manželů, ale dům je vedený jako rozestavěný. Přestože jsme ho v říjnu 2009 převzali a bydlíme v něm, nechce nám zde obec zapsat trvalé bydliště, protože dosud nebyla investorem předána infrastruktura našeho minisatelitu (cca 15 domků). Trvalé bydliště máme tím pádem stále jinde a nemovitost je na katastrálním úřadu nahlášena jako rozestavěná stavba. Jak je to s prokázáním užívání domu k trvalému bydlení a co vše je třeba doložit?

V souvislosti s uplatněním daňového základu o zaplacené úroky z poskytnutého úvěru na financování bytových potřeb je třeba doložit:

- v jaké výši byly zaplaceny v uplynulém zdaňovacím období úroky z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru a nebo z jiného úvěru poskytnutého v souvislosti s těmito úvěry stavební spořitelnou, bankou, nebo pobočkou zahraniční banky, anebo zahraniční bankou a použitého na financování bytových potřeb

- zda a v jaké výši z takového úvěru uplatňuje současně jiná osoba nárok na odpočet úroků ze základu daně

- že předmět bytové potřeby, na který uplatňuje odpočet úroků z poskytnutého úvěru, je užíván v souladu s § 15 odst. 4 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů

- že částka úroků, o kterou se snižuje základ daně, v úhrnu u všech účastníků smluv o úvěrech žijících v jeho domácnosti nepřekročila v uplynulém zdaňovacím období 300 000 Kč.

V § 15 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se uvádí, že základ daně může být snížen pouze ve zdaňovacím období, po jehož celou dobu poplatník předmět bytové potřeby: „… v případě výstavby, změny stavby nebo koupě rozestavěné stavby užíval předmět bytové potřeby k vlastnímu trvalému bydlení nebo k trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů po splnění povinností stanovených zvláštním právním předpisem pro užívání staveb.

V roce nabytí vlastnictví však stačí, jestliže předmět bytové potřeby poplatník vlastnil ke konci zdaňovacího období.“

Užívání nemovitosti k trvalému bydlení není podmíněno doložením zapsání trvalého bydliště na adrese nemovitosti, ale faktickým užíváním nemovitosti k trvalému bydlení. Toto užívání lze doložit např. povolením užívání nemovitosti k bydlení příslušným stavebním úřadem (lze získat i před zkolaudováním a přidělením čísla popisného), individuálně lze doložit potvrzení užívání nemovitosti k trvalému bydlení např. svědeckou výpovědí, platbou místních obecních poplatků – např. za odpad.

Ve vašem případě doporučuji se na tomto doložení dohodnout se mzdovou účetní, případně se správcem daně v případě, že podáváte daňové přiznání.

V únoru 2009 jsem koupil přes realitní kancelář byt 3+1 v osobním vlastnictví za 1 310 000 Kč. Měl jsem stavební spoření u Modré Pyramidy, kde jsem měl naspořeno cca 200 000 Kč, vzal jsem si překlenovací úvěr od Modré Pyramidy 1 300 000 Kč, 10000 Kč jsem zaplatil ze svého a byt 3+1 koupil. Převod na katastru nemovitostí proběhl v srpnu 2009, takže byt mám již napsaný na sebe a je tu závazek zástavní právo smluvní. Měsíční splátka překlenovacího úvěru je 8 400 Kč. Domnívám se, že bych mohl splňovat podmínky pro snížení daňového základu o úroky z úvěru na bydlení. Nejsem v tomhle ale vůbec zběhlý a nevím, kde mám o to požádat, popř. jestli k tomu jsou potřeba vyplnit nějaké formuláře nebo navštívit nějaké úřady. Taky by mě zajímalo, kolik bych tím mohl ročně ušetřit, pokud na to mám nárok.

Pokud užíváte koupený byt ke svému trvalému bydlení, máte nárok na snížení daňového základu o zaplacené úroky z poskytnutého úvěru. Snížení uplatníte u svého zaměstnavatele, kde v tiskopise „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ – růžový dvojlist, který vyplňujete u svého zaměstnavatele vždy do 15. února daného roku – požádáte o provedení ročního zúčtování záloh na daň a ve spodní části 3. listu vyplníte rok 2009 v kolonce období, za které uplatňujete snížení daňového základu o zaplacené úroky.

Zároveň doložíte úvěrovou smlouvu v kopii i originále (originál se samozřejmě vrací zpět), aktuální list vlastnictví k pořízenému bytu a potvrzení o výši zaplacených úroků vystavené stavební spořitelnou (toto potvrzení obdržíte poštou během měsíce ledna).

Někdy se stane, že klienti zapomenou oznámit stavební spořitelně změnu adresy a z tohoto důvodu si potvrzení zaslané na původní adresu nevyzvednou – pokud jste novou adresu neoznámil, urychleně tak učiňte (nejlépe v kanceláři příslušné stavební spořitelny), případně si požádejte o nové poslání potvrzení na správnou adresu.

Klienti, kteří podávají daňové přiznání u finančního úřadu příslušného jejich trvalému bydlišti, uplatní snížení daňového základu o zaplacené úroky ve svém daňovém přiznání.

Úspora na dani odpovídá sazbě daně – pokud např. snížíte daňový základ o 100 tis. Kč za úroky zaplacené v této výši z úvěru na bydlení, je vaše celková daňová povinnost nižší při sazbě daně 15 % celkem o 15 tis. Kč nižší. V případě ročního zúčtování daně vám tuto částku vyplatí zaměstnavatel jako vratku přeplatku daně oproti sraženým zálohám na daň.

Na vaše dotazy odpovídala Květa Šťastná ze společnosti Broker Consulting.

Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.