Původně měla jen upozornit podnikající odběratele, tedy živnostníky, firmy, ale i obce, na to, že jim počínaje 1. lednem 2008 zanikají povolení k odběru či vypouštění vod, s výjimkou těch, kteří mají studnu z roku 2002 či vybudovanou po tomto datu. Těm zůstává nadále vše v platnosti a nemusí řešit nic.

Ministerstvo však upozorňuje, že se nejedná o žádnou novou povinnost. Odběratelé mají povinnost mít povolení k odběru povrchové či podzemní vody již od roku 1955 a i ti, kterým od příštího roku v důsledku právní úpravy platné od 1. ledna 2002 zaniká, měli na splnění podle zákona celých šest let.

Nicméně díky kampani zpozorněly i domácnosti. Podle ministerstva zemědělství se teď ukazuje, že mnoho z nich má studně načerno. Jsou vybudovány bez jakýchkoliv dokladů, tedy bez stavebního povolení, a chybí jim i povolení k odběru vody - dva základní dokumenty, které až na již řečené výjimky musí mít každý vlastník studny.

Odhady ministerstva zemědělství hovoří o tom, že takových jsou v řádech stovky tisíců. Studní, u kterých jejich majitelé/uživatelé povolení k odběru vody mají a stačí jim nechat si ho jen prodloužit, jsou pak podle MZe zhruba desítky až stovky tisíc.

Amnestie pro studny

Nyní však mají všichni šanci: mohou si dát své doklady do pořádku, aniž by riskovali postih. Ministr zemědělství Petr Gandalovič opakovaně ujistil, že nechtějí ty, kteří přijdou své studně legalizovat, pokutovat, přestože zákon umožňuje uložit sankci až do výše 50 tisíc korun v případě domácností, u podnikatelů až 10 miliónů korun.

"Metodický pokyn pro vodoprávní úřady přináší i určitou amnestii pro majitele studní postavených bez povolení. Vůči nim by vodoprávní úřady měly využít všechny důvody pro neuložení sankcí, až budou žádat o udělení povolení k odběru vod," doplnil ministr Gandalovič.

Vstřícné postoje většinou mají i vodoprávní úřady. "Každý případ posuzujeme individuálně a při určení případné výše pokuty budeme vždy brát v úvahu závažnost, následky a okolnosti, za nichž byl přestupek spáchán, a samozřejmě i míru zavinění. Zatím jsme však žádnou pokutu za neoprávněný odběr podzemní nebo povrchové vody neudělili, pokutování není naším primárním cílem," konstatuje Vlasta Horáková, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Krumlov.

Situace kolem studen možná zamotala některým občanům hlavu, ale podle úřadů není důvod k panice. Foto Oldřich Šelenberg

Potvrzuje, že denně na konzultace do úřadu docházejí i desítky lidí. Neznamená to však, že všichni následně žádají o povolení. "Často zjistíme, že se jedná třeba o tzv. historickou studnu, tedy studnu vybudovanou před rokem 1955, ke které není třeba povolení vodoprávního úřadu," dodává Horáková. 

"Pokuty neudělujeme a udělovat nechceme, pokud k tomu nepřijde pokyn z nadřízených míst. S každým konkrétním člověkem se snažíme najít řešení," konstatuje Iveta Závodská z Horních Počernic.

Mám ji načerno!

Pokud někdo prohlašuje, že má studnu načerno, musí žádat o dodatečné stavební povolení a dodat například mapy, plány, posudky. Úřad mu pak stavbu zkolauduje, nevyskytnou-li se problémy. Pokud však dotyčný nebude prohlašovat, že má stavbu načerno, ale jen, že mu chybějí doklady, lze podle pracovnice odboru životního prostředí využít jednodušší postup. A to podle § 125, odstavce 2.

V případě, kdy se nedochovaly žádné doklady a dokumentace k ní, i taková stavba je považována za řádně povolenou a kolaudovanou vždy, pokud vodoprávní úřad prokazatelně nezjistí, respektive vlastník studny sám neprohlásí, že studna byla postavena bez stavebního povolení. Když vlastník studny prohlásí, že nemá žádné doklady, může obecní úřad podle tohoto paragrafu dokázat existenci studny a vydat potvrzení, které by mělo být stavebním povolením k této studni.

Postupy úřadů se liší

Postupy jednotlivých vodoprávních úřadů se ale mohou trochu lišit. Každý by měl svou žádost s nimi nejprve konzultovat. Podle ministerstva zemědělství metodická kontrola činnosti vodoprávních úřadů průběžně probíhá a je zajištěna jak samotným ministerstvem, tak především jednotlivými krajskými úřady.

Nechystají se ani žádné plošné kontroly na odběry vod a podle ministra Gandaloviče nehrozí zpoplatnění těchto odběrů podzemních či povrchových vod pro domácnosti. Za odebranou vodu se nyní platí jen v případě, že její odběr přesáhne 500 m3 za kalendářní měsíc nebo 6000 m3 za kalendářní rok.