Lze konstatovat, že v řadě případů je odpočet amortizace spornou záležitostí v tom smyslu, že ve skutečnosti ke zhodnocení vozidla provedenou opravou nedochází a snížení náhrady škody je tak neoprávněné. Pokud nedošlo ke zhodnocení vozidla, tak není možné odečítat jakoukoliv amortizaci a snižovat takovým způsobem náhradu škody na vozidle.

Při posuzování oprávněnosti odpočtu amortizace je nutné vždy vycházet z konkrétních okolností, především ze stáří opravovaného vozidla, z konkrétního poškození vozidla a z konkrétních dílů, které byly použity při opravě. Posouzení amortizace je odbornou otázkou a často i odborníci jí mohou posuzovat různě, jsou však určitá základní hlediska, pochopitelná i z laického hlediska. Například jako jednoduchý příklad lze uvést, že pokud u dva roky starého vozidla byl měněn poškozený zadní plastový nárazník, určitě se tím nezvýšila hodnota vozidla, ale vozidlo se pouze uvedlo do stavu odpovídajícímu stavu před nehodou. Lze konstatovat, že případy, kdy po provedené opravě dojde skutečně ke zhodnocení vozidla, tedy ke zvýšení jeho ceny, jsou spíše výjimečné.

Pravidlem naopak bývá, že provedenou opravou se vozidlo nezhodnotí, ale pouze uvede do původního stavu, proto bývají odpočty amortizace neoprávněné. Tímto problémem se zabýval i Ústavní soud, který ve svém nálezu II. ÚS 2221/07 ze dne 19.3.2008 uvedl, že je třeba přihlédnout k tomu, že v případě havarovaného vozidla, byť opraveného novými díly, je jeho skutečná hodnoty vždy nižší než původní hodnota použitého vozidla. Zhodnocení poškozeného vozidla opravou je zvýšením jeho obvyklé tržní hodnoty, nikoliv technickým zhodnocením či zvýšením technické hodnoty. Není možné po poškozeném požadovat, aby doplácel na nehodu, pokud opravou vozu nedošlo ke zcela zjevnému přínosu pro poškozeného.

Náhradu škody za opravu poškozeného vozidla pojišťovny snižují z důvodu amortizace o částky v řádech tisíců a deseti tisíců korun, bez uvedení jakéhokoliv konkrétního důvodu, nebo způsobu jak k amortizaci vůbec došli. Pojišťovny plně spoléhají na skutečnost, že poškození nebudou již doplatek vymáhat z důvodu nutnosti odborného posouzení oprávněnosti odpočtu amortizace. Provedením opravy poškozeného vozidla ve většině případů však nedochází ke zvýšení hodnoty vozidla, tedy k jeho zhodnocení, vozidlo se provedenou opravou pouze dostane do stavu a hodnoty, jaké mělo před nehodou.

KONTAKTY:
tel.: + 420 731 140 140
e-mail: info@pomocposkozenym.cz
internet: www.pomocposkozenym.cz

Sdružení Pomoc poškozeným informuje poškozené z dopravních nehod či úrazů o jejich právech a nárocích, posuzuje výši pojišťovnou poskytnutého odškodnění a doporučuje účinné postupy, jak získat od pojišťovny či viníka plnění v maximální výši. Své služby poskytuje zcela bezplatně.