Zásadními otázkami, řešenými při poskytování náhrady škody z titulu půjčovného jsou účelnost, tedy zda poškozený náhradní vozidlo nezbytně potřeboval a dále doba zapůjčení vozidla a přiměřenost sazby za zapůjčení náhradního vozidla. Předmětem sporu je pak opakovaně zejména to, zda je předmětem zapůjčení vozidlo srovnatelné kategorie s vozidlem poškozeným a zda nárokovaná částka odpovídá sazbám půjčovného obvyklým v místě a čase.

Námi popisovaný spor započal tím, že pojišťovna odmítla uhradit poškozenému celou náhradu půjčovného, neboť dle jejího názoru bylo půjčovné příliš vysoké. V daném případě si však poškozený místo svého poškozeného vozidla po nezbytnou dobu zapůjčil vozidlo, které bylo zcela nepochybně nižší kategorie než jeho poškozené vozidlo. Pokud by si zapůjčil vozidlo stejné kategorie, jako jeho poškozené vozidlo, byly by náklady půjčovného ještě vyšší, poškozený se tedy zachoval v podstatě hospodárně. K této skutečnosti však pojišťovna vůbec nepřihlédla, ačkoliv na ní byla výslovně písemně upozorněna, a odmítla poškozenému zaplatit 15.606,-- Kč.

Po konzultaci případu s právníkem podal poškozený k soudu na pojišťovnu žalobu o doplatek 15.606,-- Kč  Pojišťovna navrhla vypracování znaleckého posudku ohledně obvyklé výše půjčovného náhradního vozidla v místě a čase a soud tomuto návrhu vyhověl. Náklady posudku činily cca 6.000,-- Kč. Znalec ve znaleckém posudku kromě jiného soud výslovně upozornil na skutečnost, že poškozený si zapůjčil vozidlo nižší kategorie než jeho poškozené vozidlo a pokud by si zapůjčil vozidlo stejné kategorie jako jeho poškozené vozidlo, byly by náklady půjčovného vyšší. Následně vydal soud rozsudek, ve kterém plně vyhověl žalobě poškozeného a uložil žalované pojišťovně doplatit poškozenému zbývající částku půjčovného i s úroky, a zároveň uložil pojišťovně povinnost zaplatit náklady soudního řízení včetně nákladů znaleckého posudku. Pojišťovna rozsudek v plném rozsahu respektovala.

Ve svém rozsudku soud výslovně uvedl: „..po poškozeném nelze spravedlivě požadovat, aby po dopravní nehodě zjišťoval, jaké výše půjčovného je obvyklá v daném místě a čase, tím spíše že nabídky autopůjčoven se mohou lišit, pokud jde o podmínky zapůjčení vozidla, jako je například rozdíl v ceně v závislosti na tom, na jakou dobu je vozidlo zapůjčeno, kterou v době pronajmutí náhradního vozidla žalobce nemohl znát. Především si však poškozený pronajal vozidlo nižší kategorie, než odpovídá jeho poškozenému vozu, choval se tak hospodárně a ekonomicky“.

Pojišťovny v řadě případů skutečně krátí náhradu škody představovanou náklady půjčovného náhradního vozidla o poměrné vysoké částky s obecným uvedením důvodu, že je cena půjčovného náhradního vozidla příliš vysoká a proto hradí cenu nižší. Dále však již poškozenému pojišťovny srozumitelně nevysvětlí, jak nižší cenu půjčovného náhradního vozidla zjistily, z jakých ceníků a autopůjčoven při jejím stanovení vycházely, ačkoliv jim takovou informační povinnost ukládá přímo zákon. Zároveň ani nezohledňují konkrétní okolnosti případu, tedy například jaké náhradní vozidlo si poškozený zapůjčil. Pojišťovny opět spoléhají na to, že se poškození už nebudou případem zabývat, protože dané problematice nerozumí. Každý případ je však nutné posoudit vždy podle konkrétních okolností a při respektování zásady, že poškozený má skutečně nárok pouze na náhradu účelně vynaložených nákladů, přičemž náhradní vozidlo musí mít zapůjčeno po přiměřenou dobu (většinou maximálně dobu opravy) a za ceny obvyklé v místě a čase.

KONTAKTY:
tel.: + 420 731 140 140
e-mail: info@pomocposkozenym.cz
internet: www.pomocposkozenym.cz

Sdružení Pomoc poškozeným informuje poškozené z dopravních nehod či úrazů o jejich právech a nárocích, posuzuje výši pojišťovnou poskytnutého odškodnění a doporučuje účinné postupy, jak získat od pojišťovny či viníka plnění v maximální výši. Své služby poskytuje zcela bezplatně.

Sdružení Pomoc poškozeným děkuje za součinnost při přípravě tohoto článku advokátní kanceláři Jehne, Vodák a partneři, www.jehnevodak.cz.