Hlavní obsah
Hokejoví fanoušci HC Plzeň 1929 se chystají do plzeňských ulic. Foto: Jana Mizlerová

Společné jmění manželů

Společné jmění manželů, dříve bezpodílové spoluvlastnictví manželů, tvoří majetek nabytý některým z manželů nebo oběma společně za trvání manželství.

Hokejoví fanoušci HC Plzeň 1929 se chystají do plzeňských ulic. Foto: Jana Mizlerová
Společné jmění manželů

Ale také v tomto případě existují výjimky. Jedná se o:

* Majetek z dědictví či daru. Do této kategorie patří i jmění získané jedním z manželů za majetek n áležející do jeho výlučného vlastnictví.

* Věci podle své povahy sloužící osobní potřebě jen jednoho z manželů.

* Věci získané při tzv. restitucích.

Majetek i závazky

Společné jmění manželů (SJM) tvoří ale také závazky, jež některému z manželů nebo oběma vznikly za trvání manželství - s výjimkou těch, které se týkají majetku ve výlučném vlastnictví jednoho z nich. Stejně tak nejsou předmětem SJM závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého. Typickým případem je například rekonstrukce nemovitosti sjednaná jedním z manželů, jejíž cena je několikanásobně vyšší než jejich celkové příjmy. I proto nejrůznější firmy podivného typu zvou na tzv. setkání vždy oba manžele.

Do SJM nelze zahrnout ani obchodní podíl jednoho z nich v obchodní společnosti (například v s. r. o.) nebo v družstvu. Výjimku tvoří ale bytová družstva, kde manželům vzniká právo společného členství. Do SJM však patří zisky nabyté jedním z nich z titulu jeho podnikání v obchodní společnosti (stejně jako plat v zaměstnaneckém poměru).

Všechny ostatní věci a závazky náležejí do společného jmění manželů, takže mají oba stejný vlastnický podíl, ale také stejnou povinnost přispět k úhradě ztrát. Zde upozorňuji, že není možné toto majetkové společenství slučovat s podílovým spoluvlastnictvím, kdy vlastní například dva sourozenci nemovitost.

Omezení rozsahu

Manželé mohou v určitých případech zúžit zákonem stanovený rozsah SJM - když například jeden z nich podniká a obává se případného krytí ztrát z majetku v SJM. Musí se tak stát vždy notářským zápisem. Právní úprava dokonce umožňuje sepsat tzv. předmanželskou smlouvu, podle níž je možné upravit vzájemné majetkové vztahy do budoucna (například že jeden z manželů bude nabývat do výlučného vlastnictví nemovitost, druhý motorová vozidla či jiné majetkové hodnoty).

Majetek získaný v SJM užívají a udržují manželé společně. Stejně tak hradí společně a nerozdílně i závazky. Majetek v SJM (nebo jeho část) může jeden z manželů použít k podnikání, avšak pouze se souhlasem toho druhého. Tento souhlas je však nutné udělit při jeho prvním použití - k dalším právním úkonům už není zapotřebí.

Do SJM může svým rozhodnutím ještě za trvání manželství zasáhnout i soud. V první skupině případů bývá nejčastější situace, kdy se jeden z manželů stane společníkem ve společnosti s ručením neomezeným (například veřejná obchodní společnost) nebo získá oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenský list). V této situaci může soud na návrh jeho partnera SJM zúžit jen na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti. Ve druhé skupině případů pak soud zruší SJM ještě za trvání manželství, jestliže byl na majetek jednoho z manželů jako fyzické osoby prohlášen konkurs.

Zánik a vypořádání

Obecně platí, že SJM končí zánikem manželství, tedy dnem právní moci rozsudku soudu, jímž bylo vysloveno, že se manželství rozvádí. Po zániku SJM je třeba provést vypořádání, kdy se na prvním místě preferuje písemná dohoda manželů. Pokud není, nastupuje rozhodnutí soudu. Pak se už obvykle jedná o spory velmi nákladné a zdlouhavé. Nedojde-li do tří let k dohodě či k podání příslušné žaloby u soudu, platí, že ten z manželů, který věc sám užívá, se stává i jejím výlučným vlastníkem. Jen u nemovitosti se stávají oba manželé ideálními podílovými spoluvlastníky - a to každý z jedné poloviny.

(Autor je právník)

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků