Z výsledků výzkumu je patrné, že drtivou většinu činností spojených s každodenní péčí o děti a zajišťováním domácnosti mají na starost ženy - matky. Ty v průměru obstarávají 75 procent domácích prací, 73 procent každodenní péče o děti a 68 procent nákupů. Muži - otcové mají nadpoloviční podíl pouze u většího finančního rozhodování, což souvisí i s jejich rolí živitele rodiny.

Že se nejedná jen o klišé, ukazuje i srovnání deklarovaného příjmu otců a matek. Vyšší příjem ve srovnání s partnerkou uvedlo 68 procent otců, přičemž více než dvojnásobný příjem má dokonce čtvrtina z nich. Jen osm procent otců má příjem nižší než jejich partnerka a pouze jedno procento otců má příjem poloviční či ještě nižší, 23 procent párů má příjem přibližně stejný. Menší rozdíly v příjmech vykazují muži a ženy z Prahy.

Chlapům rozdělení vyhovuje

Podle výsledků výzkumu jsou muži s tradičním rozdělením rolí na živitele a pečovatelku spíše spokojeni. Tři čtvrtiny mužů - otců tvrdí, že se jim daří skloubit práci a rodinu, jen tři procenta otců tvrdí, že to určitě nezvládají.

Silně nespokojeno s tím, kolik času tráví se svými dětmi, je pouze sedm procent otců, přičemž nejvíce nespokojení jsou rozvedení otcové, 65 procent mužů je spokojeno. Z výpovědí personalistů vyplynulo, že otcové zůstávají ve svých požadavcích na zaměstnavatele spíše pasivní, a to i v případech, kdy jim skloubení pracovního a rodinného života nevyhovuje.

Jak výzkum potvrdil, podporu ze strany státu a benefity od zaměstnavatele využívají hlavně ženy (87 procent dotázaných podniků), muži-otcové se o ně často ani nezajímají.