Text publikace i jeho bohatý grafický doprovod ve formě prostorových analýz a modelů poskytuje odpovědným pracovníkům měst střední velikosti náměty na hodnocení dopravní situace města a na příkladu statutárního města Přerova nastiňuje způsob řešení stále se zhoršující situace v městské dopravě.

Kniha je zároveň velmi dobrým studijním materiálem pro studenty vysokých škol v oblasti dopravy a logistiky.

„Komplexní výzkum dopravní obslužnosti měst zahrnující řešení dopravních problémů měst společně s logistickými aspekty nebyl v České republice doposud proveden. Řešily se jen dílčí úlohy, a to navíc jen v prostředí velkých měst. Postavení měst střední velikosti je při řešení dopravní problematiky problematické zejména z důvodu omezených finančních možností příslušných městských úřadů,“ komentuje ojedinělé zaměření publikace jeden

z jejích spoluautorů profesor Vít Voženílek z Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

City Logistics se charakterizuje jako proces optimalizování logistických a dopravních procesů na území města za účasti soukromých společností a podpory informačních systémů. V logistice je doprava nositelem hmotného toku. City Logistics zahrnuje přepravu zboží

a materiálů, provozování vnitřního systému dopravy, obsluhu skladů a obchodní sítě, dopravní obsluhu malých a středních podniků a osobní dopravu.

Projekt Grantové agentury ČR

Kniha představuje hlavní výstup projektu Grantové agentury ČR Dopravní obslužnost měst střední velikosti: analýza, metodika, aplikace řešeného na Vysoké škole logistiky Přerov a Univerzitě Palackého v Olomouci v letech 2006–2008. Cílem projektu byl návrh a testování metodiky pro řešení komplexní dopravní obslužnosti měst střední velikosti pomocí prostorových analýz a modelování v prostředí GIS (geografického informačního systému) a metod geografického šetření a monitoringu.