Záměrem je identifikovat faktory, které procesy implementace RVP a tvorby a realizace ŠVP ovlivňují, a funkce naplňované prostřednictvím rámcových a školních vzdělávacích programů v rovině kurikulárního plánování a v rovině práce s cíli a obsahy vzdělávání.

Následovat bude rozpracování kritérií pro hodnocení kvality školy a kurikula. V rámci monitoringu budou realizovány polostrukturované rozhovory s řediteli, koordinátory a učiteli, dotazníková šetření na reprezentativním vzorku gymnázií, případové studie procesů tvorby a realizace kurikula, obsahové analýzy kurikulárních dokumentů apod. Pilotní fáze je plánována na září 2009 – leden 2010, hlavní šetření proběhne v letech 2010 – 2011. Výzkum je součástí projektu Kurikulum G, který realizuje Výzkumný ústav pedagogický.

Kurikulum G – Podpora učitelů gymnázií jako pilířů kvality gymnaziálního vzdělávání – je určen pedagogům a koordinátorům tvorby ŠVP na gymnáziích. Mezi jeho hlavní cíle patří podpora učitelů a koordinátorů tvorby ŠVP prostřednictvím různých aktivit projektu, objektivní zhodnocení úspěšnosti zavádění ŠVP na gymnáziích a zvýšení kvality vzdělávání na gymnáziích posílením profesních kompetencí pedagogů potřebných pro plnohodnotné využívání a další zlepšování školních vzdělávacích programů.

Školní vzdělávací programy

Prostřednictvím ŠVP mají školy možnost pozměnit dosavadní způsoby výuky a přizpůsobit ji ve větší míře vlastním potřebám. Ná základních školách se s výukou podle vlastních ŠVP začalo již v roce 2007 a letos s ním začínají také ve 3. a 8. ročnících.