Ve sdělení zveřejněném ministerstvem školství dne 12.září 2009, jsou školy upozorňovány na potřebu důsledného dodržování zákona č.121/2000 Sb. – tzv. autorského zákona. Diskuse učitelů, které nad tímto sdělením na internetu vznikly, ukazují, že ne všichni učitelé autorský zákon znají a jsou připraveni ho akceptovat.

Školy nejsou v jednoduché situaci. Počty žáků klesají, a s nimi i finanční prostředky, které škola dostává. Méně peněz zbývá na nákup pomůcek, přitom se od učitelů očekává stále atraktivnější průběh výuky a bohatší práce s prvky, obohacujícími výuku. Díky internetu a aktivitě vydavatelů učebnic je i řada atraktivních dokumentů snáze dostupná, ovšem ne zdarma. 

Některé školy a pedagogové přistupují z těchto důvodů ke kopírování částí autorských děl a k jejich rozdávání žákům v rámci výuky.

Za neoprávněné kopírování hrozí sankce

Jak konstatuje MŠMT, zhotovování rozmnoženin učebnic a jejich půjčování nebo rozdávání žákům včetně šíření digitalizovaných kopií je neoprávněným užitím autorského díla, za které hrozí sankce. Přitom autorský zákon umožňuje učitelům za určitých okolností řadu zdrojů pro potřeby výuky využít.

Významné je zejména ustanovení, které říká, že do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije dílo při vyučování pro  ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne  rozsah odpovídající sledovanému účelu.

Vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora a dále název díla a pramen. Veškeré podrobnosti stanovuje autorský zákon.

Materiály přístupné na internetu

Zajímavou možností pro pedagogy je využití materiálů, které jsou poskytovány v rámci licencí Creative Commons. Tyto materiály, například fotografie nebo prezentace, lze obvykle najít na internetu a převzít zdarma po splnění několika jednoduchých požadavků (uvedení údajů o autorství materiálu, podle podmínek konkrétní licence pak také dodržení nekomerčního využití,  neupravování díla a zachování totožné licence).

Autorský zákon musí brát v potaz také vysoké školy. Některé z nich kvůli autorskému zákonu váhají se zapojením do elektronických systémů, které umožňují odhalit plagiáty v diplomových a jiných pracech studentů.