Rozvoj výuky českého jazyka a literatury (ČJL) v zahraničí uskutečňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT). Prováděním rozhodnutí Ministerstva v této oblasti je pověřen Dům zahraničních služeb (DZS MŠMT), organizace Ministerstva.

Český jazyk a literatura se v zahraničí vyučují převážně na univerzitách, na pracovištích slovanské filologie filozofických fakult. 

Lektoráty ČJL na vysokých školách v zahraničí naplňují dvoustranné smluvní závazky na úseku školské spolupráce mezi Českou republikou a partnerským státem. Lektoři ČJL jsou vysíláni do zahraničí zpravidla v rámci plnění mezinárodních smluv, kdy se zahraniční partner společně s MŠMT podílí na úhradě potřebných nákladů na činnost lektora ČJL.

Zájemci o výuku musí mít státní jazykovou zkoušku

Zájemci o výuku českého jazyka a literatury v zahraničí musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání přednostně v oboru český jazyk a literatura, nejlépe v kombinaci s jazykem země působení nebo jiným světovým jazykem. Znalost cizího jazyka získaná jiným způsobem musí být doložena certifikátem, dokladem o státní jazykové zkoušce apod.

Seznam stávajících destinací lektorátů, mezi které v Evropě patří například Brusel, Sarajevo či Paříž, mimo Evropu pak mimo jiné Dillí a Nebraska, naleznete na stránkách Domu zahraničních služeb (www.dzs.cz).  

 Dům zahraničních služeb MŠMT je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, plnící úkoly při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva.