Na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy bylo otevřeno přijímací řízení na nový studijní obor „Orální historie – Soudobé dějiny“.

Cílem tohoto magisterského (navazujícího) studijního programu, který lze studovat prezenční formou, nebo jako kombinované studium, je vychovat vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti soudobých dějin a orální historie na magisterské univerzitní úrovni.

Obor navazuje na bakalářské studijní programy společenskovědního a humanitního směru a zaměřuje se na velmi perspektivní problematiku soudobých dějin v širokém interdisciplinárním, geografickém a časovém pojetí.

Studenti se v tomto oboru mohou profilovat ve dvou různých segmentech – historickém a metodologickém Historický segment umožňuje specializaci na konkrétní témata vykládaná v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu. Metodologický segment se zaměřuje zejména na otázky využití orální historie při výzkumu nedávné minulosti.

V obou segmentech je studium zaměřeno nejen na získávání teoretických a metodologických poznatků z příbuzných oborů, ale nabízí také studentům možnost aktivně se podílet na výzkumu (např. formou zapojení do výzkumných projektů či účasti na konferencích).

Absolventi tohoto oboru se mohou uplatnit například v oblasti vědecké a výzkumné činnosti provozované na akademické půdě nebo jako vedoucí pracovníci ve státní a politické správě.

Přijímací zkoušky, ke kterým se zájemci mohou přihlásit do 15. 7. 2008, se skládají z písemné a ústní části. Zájemci budou psát oborový písemný test vycházející z doporučeného seznamu literatury. Ústní zkouška před komisí je složena z hodnocení odborných předpokladů pro studium oboru na základě uchazečovy kvalifikační práce, jeho odborného zaměření a motivace, hodnocení případné praxe v oboru a hodnocení jazykových znalostí.

Více informací o oboru a přijímacím řízení naleznete na stránkách FHS UK.