Filozofická fakulta Jihočeské univerzity nabízí vzdělání v historických a filologických oborech a v oborech estetika a dějiny umění, a to v bakalářském, magisterském a doktorském stupni.

Vysoká úroveň vzdělání je garantovaná kvalitním badatelským zázemím a rozsáhlou publikační činností vyučujících. Ústavy fakulty jsou nositeli výzkumných záměrů zaměřených na dějiny společnosti českých zemí v raném novověku a dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech. Pracovníci Filozofické fakulty pravidelně publikují své studie v prestižních domácích i zahraničních časopisech a sbornících a jsou autory řady monografií.

Bohaté vědecké a pedagogické kontakty orientované především na středoevropský prostor, ale i na Francii, Itálii či USA, umožňují nemalému počtu studentů absolvovat část studia v zahraničí.

Fakulta disponuje pestrou nabídkou studijních oborů (více zde). V bakalářském studijním programu lze nalézt jednoborové varianty i dvouoborové kombinace. Nabídka nepostrádá ani magisterské navazující či doktorské studijní programy.

Přijímací řízení

Studenti bakalářských oborů budou přijímáni buď bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu na střední škole a doloženého zájmu o obor, nebo na základě výsledku Národních srovnávacích zkoušek (testu obecných studijních předpokladů).

Studenti navazujících magisterských oborů budou přijímáni na základě výsledku státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářské práce, nebo na základě výsledku ústní přijímací zkoušky.

Studenti doktorských oborů budou přijímáni na základě výsledku ústní přijímací zkoušky.

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.