Fakulta humanitních studií (FHS) vznikla 1. ledna 2007 jako pátá fakulta Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vyčleněním z Univerzitního institutu. Fakulta nabízí vysokoškolské vzdělávání v humanitně zaměřených studijních programech, zejména filologii, pedagogice a dalších společenských vědách a ve vybraných zdravotnických oborech. Studijní programy jsou koncipovány jako dvoustupňové: bakalářské studium se standardní dobou studia 3 roky, u vybraných programů magisterské studium se standardní dobou studia 2 roky.

Studijní programStudijní obor 
FilologieAnglický jazyk pro manažerskou praxiB, P
 Německý jazyk pro manažerskou praxiB, P
OšetřovatelstvíVšeobecná sestraB, P
 Porodní asistentkaB,P
Specializace v pedagogiceSociální pedagogikaB, P/K
Specializace v pedagogiceUčitelství odborných předmětů pro SŠB, K
Specializace v pedagogiceSociální pedagogikaN, K
PedagogikaSociální pedagogikaN, P
Vysvětlivky: B = bakalářský studijní program, N = navazující magisterský studijní program, P = prezenční forma, K = kombinovaná forma studia

Více informací o jednotlivých oborech naleznete zde.

Studijní statistika

V současné době navštěvuje FHS ve Zlíně 1620 studentů, společně s Institutem mezioborových studií (IMS) Brno, se kterým má fakulta akreditovány některé studijní obory, je ve všech programech zapsáno 3045 studentů. Pro akademický rok 2007/2008 byl poměr uchazečů a přijatých ke studiu cca 4:1.

Tvůrčí činnost fakulty

Vedle pedagogických aktivit je FHS i vědeckým pracovištěm, které se podílí na řešení řady grantových projektů GAČR a FRVŠ z oblasti pedagogiky, filologie a zdravotnických studií zaměřených na řešení úkolů spojených s praxí ve výše uvedených oborech a na zdokonalování výukových předmětů.

Přijímací řízení pro akademický rok 2008/2009

Do bakalářských studijních programů uskutečňovaných na FHS ve Zlíně jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků v Národních srovnávacích zkouškách pořádaných společností Scio podle pořadí (percentilu) dosaženého v těchto zkouškách. Pro všechny studijní programy musí uchazeč absolvovat dva testy – test obecných studijních předpokladů a odborný test. Pro jednotlivé studijní obory odbornými testy jsou:
• Anglický jazyk pro manažerskou praxi – angličtina
• Německý jazyk pro manažerskou praxi – němčina
• Sociální pedagogika – základy společenských věd
• Všeobecná sestra a porodní asistentka – biologie (v rámci přírodních věd).

Uchazeč se přihlašuje k Národní srovnávací zkoušce individuálně na vybraný termín v dostatečném předstihu u společnosti Scio. Fakulta uchazečům pozvánku k NSZ ani k přijímacím zkouškám neposílá. Podání přihlášky ke studiu na FHS není přihláškou ke zkoušce.

Ke studiu na IMS Brno jsou uchazeči přijímáni na základě přijímací zkoušky pořádané v místě studia, která obsahuje test všeobecného přehledu a odborný test (filozofie, psychologie, sociologie, právo). Do navazujících magisterských programů jak ve Zlíně, tak v Brně je předmětem zkoušky odborný test založený na tematických okruzích bakalářské státní závěrečné zkoušky.

Fakulta se pyšní studentskou miss

Studenti FHS se zapojují do mimoškolních aktivit spojených s jejich studijním zaměřením nebo s kulturním a sportovním vyžitím. V loňském roce se studenti oboru Anglický jazyk pro manažerskou praxi účastnili soutěže „Manažerem nanečisto“ organizované Nadací Tomáše Bati ve spolupráci s Junior Achievement, kde se umístili na 5. místě z 64 dvoučlenných týmů Univerzity Tomáše Bati.

Studenti dosahovali rovněž vynikajících sportovních výsledků, např. na Českých akademických hrách v Liberci v roce 2007, kde obsadili 1. místo v aerobiku a 3. místo v šermu a podíleli se také na organizaci mezinárodního rozvojového kempu florbalistů na elektrických vozících pro invalidy „Development Event Zlín 2007“.

Fakulta se pyšní také nejkrásnější vysokoškolačkou v České republice. Studentka oboru Anglický jazyk pro manažerskou praxi Karla Plhoňová se stala v roce 2007 Miss Academia ČR.