Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity byla založena v roce 1993, v září 2007 tak přivítala nové studenty na počátku patnáctého akademického roku své existence. Z kdysi 77 začínajících studentů jich má v současnosti více než jedenáct set. Studují v devíti bakalářských, dvou navazujících magisterských, jednom pětiletém magisterském a jednom doktorském studijním oboru.

Z celkového počtu podaných přihlášek zájemců o studium fakulta uspokojí každoročně přibližně každého třetího zájemce.

Je z čeho vybírat 

Studijní obory postihují celou šíři tzv. nelékařských zdravotnických profesí, od oborů spíše humanitně a sociálně zaměřených, až po obory, které mají blízko k technice – přístrojové a laboratorní.

Nejdelší tradici mají na ZSF obory zdravotní laborant, fyzioterapie a sociální práce se zdravotnickým profilem (pětiletý magisterský obor). V průběhu let se nabídka studijních oborů měnila, po roce 2004, kdy vstoupil v platnost zákon o vzdělávání v nelékařských zdravotnických profesích, se fakulta cíleně zaměřila na vzdělávání v této oblasti.

Pro příští akademický rok fakulta nabízí vzdělání v bakalářských studijních oborech pro profese všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant, fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotnický záchranář, radiologický asistent, ortotik-protetik a asistent ochrany veřejného zdraví.

Na obor asistent ochrany veřejného zdraví navazuje magisterský dvouletý obor pro vzdělávání odborných pracovníků v ochraně veřejného zdraví. Magisterský obor sociální práce se zdravotnickým profilem ještě zůstává zachován v pětileté podobě, v průběhu studia se musí studenti seznámit se sociální i zdravotnickou problematikou.

Studenti si mohou své znalosti rozšířit v dalších 17 zemích

Novým oborem, který bude nabízen pro příští akademický rok poprvé, je obor Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací v kombinované formě studia. Fakulta již také připravila k akreditaci navazující magisterské studium ošetřovatelství, specializace pediatrické nebo geriatrické ošetřovatelství.

"Za důležité považujeme rovněž možnosti studentů zapojit se v průběhu studia do grantových aktivit, zejména interní grantové soutěže fakulty. Je to první kontakt studentů s vědou, kdy mají příležitost řešit problematiku na vědecké bázi, jež je v konečné fázi určena k praktické aplikaci. Fakulta pravidelně pořádá Studentské vědecké konference," říká Hana Sochorová, proděkanka pro studium.

Fakulta je zapojena do mezinárodních projektů výměny studentů i pedagogů Erasmus. V rámci těchto projektů mají studenti příležitost získat zkušenosti v oblasti svého studijního oboru na partnerské univerzitě v zahraničí. "Díky rozsáhlým kontaktům našich pedagogů vyjíždějí studenti do 17 zemí a získávají zkušenosti na 47 vysokých školách," prozrazuje proděkanka Sochorová o možnostech studia v zahraničí.

Mezi partnerské instituce patří například finská univerzita Kuopion Yliopisto, španělská Universita De Valencia, londýnská University of East London. Rovněž další vysoké školy v Belgii, Holandsku, Německu, Rakousku, Itálii, Francii, Maďarsku, Turecku, Polsku, Slovensku aj. poskytují studentům ZSF výbornou vzdělávací základnu.

Podrobnosti najdete na webové adrese http://zsf.osu.cz/.