„Některé z návrhů se mohou zdát radikální. Je proto třeba říci, že se jednalo o odbornou debatu a její účastníci jsou si vědomi praktických překážek při jejich realizaci. Šlo jim ale o to, jasně pojmenovat, co by pro zlepšení kvality druhých stupňů základních škol opravdu bylo třeba,“ uvedl moderátor debaty Tomáš Feřtek ze společnosti EDUin, která setkání aktérů vzdělávání zorganizovala již počtvrté.

Co vlastně chceme, aby se na druhém stupni žáci naučili? Diskutující se shodli na tom, že jde především o to, aby se děti naučily rozumět sobě a světu kolem sebe, rovněž aby byly ochotné aktivně se podílet na veřejném životě.

Následuje výčet jednotlivých návrhů a jejich zdůvodnění, jak zaznělo na setkání:

Zvýšit učitelské platy o sto procent

„Jen radikálně vyšší mzdy mohou dlouhodobě přitáhnout k profesi schopné lidi. Zvýšení v řádu procent a přesvědčení, že učitelství je donekonečna možné stavět jen na entuziasmu, je mylné.“

Zvýšit prestiž učitelské profese

„Kromě platů je nutné opakovaně a možná formou centrálně řízené kampaně pojmenovávat, proč je učitelská profese pro společnost při přizpůsobování se změnám moderního světa klíčová.“

Uskutečnit akční kroky k vybudování důvěry v učitelské profesi

„V současné době je patrná silná nedůvěra zřizovatelů a státu vůči učitelům a tomu, že svou profesi jsou schopni dobře zvládnout. Pedagogická zkušenost říká, že právě deklarovaná důvěra buduje odpovědnost.“

Vybudovat síť okresních metodických center

„V současné době je podpora práce učitelů formou mentoringu a pomáhajících profesí, speciálních pedagogů, etopedů atp., roztříštěná a náhodná. Je třeba vybudovat síť takových center po ‚okresech‘, aby byla podpora pro každého pedagoga opravdu dostupná.“

Zrušit víceletá gymnázia

„Víceletá gymnázia odvádějí děti vzdělanějších rodičů mimo základní školy, což výrazně ztěžuje práci učitelů na druhém stupni.“

Umožnit vznik smíšených žákovských skupin napříč školou

„Žáci se nejvíce naučí mezi sebou. Je třeba změnit předpisy tak, aby škola mohla vytvářet žákovské skupiny bez omezení napříč školou. To dnes není možné.“

Umožnit odborníkům z oblasti umění, vědy i průmyslu vstup do škol

„Přítomnost nepedagogických odborníků z nejrůznějších oblastí života výrazně zvyšuje efektivitu učení. Hledejme cesty k tomu, aby mohli tito lidé třeba i na omezenou dobu během školního roku učit spolu s kmenovými učiteli školy. Hledejme cesty k co nejčastější párové výuce.“