Tzv. „joint degrees“ tvoří programy realizované ve spolupráci několika vysokých škol, z několika zemí, které jsou založeny na společném obsahu a měly by též vést ke společnému diplomu a titulu.

Brněnský program je výsledkem dlouhodobé spolupráce s partnerskými univerzitami - Nottingham Trent University a Ekonomické univerzity Karola Adamieckého v Katovicích.

Výuka v angličtině, diplomka ve firmách

Úspěšní absolventi programu, který nabízí Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně (VUT), získají titul Msc. O náročnosti tohoto dvouletého programu svědčí fakt, že studijní program absolvovalo prvních 16 absolventů z 33 nastoupivších.

Výuka probíhá v anglickém jazyce. Studenti stráví zimní semestr druhého ročníku ve Velké Británii (cca tříměsíční pobyt), v letním semestru zpracovávají diplomovou práci ve vybrané organizaci (ať již v ČR, Velké Británii nebo v Polsku) a formou konzultací spolupracují s vedoucím diplomové práce. Z absolventů se stávají odborníci v oblasti podnikání, obchodu a financí, kteří se mohou prosadit v manažerských pozicích firem, jež působí nejenom v České republice, ale kdekoliv v EU.

Počátky v roce 2005

Počátky programu sahají do roku 2005, kdy jej na Fakultě podnikatelské začal připravovat tým pod vedením prof. Karla Raise, nynějšího rektora VUT v Brně. Studijní obor EBF byl navržen na základě zkušeností partnerských univerzit z oblasti ekonomicko-manažerského vzdělávání. Studium je koncipováno tak, aby odráželo nejen teoretické přístupy, ale i praktické potřeby pracovníků na střední a vrcholové úrovni řízení organizací v EU.  Tomuto záměru je podřízena pečlivě sestavená obsahová skladba i metody výuky a je zde zdůrazněn zejména mezinárodní a interkulturální aspekt studia.