Já níže podepsaný/á kandidát/ka České strany sociálně demokratické do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se v případě svého zvolení - v návaznosti na ústavní slib poslance a platné normy vymezující práva a povinnosti spojené s výkonem mandátu a při vědomí odpovědnosti služby občanům České republiky - dobrovolně zavazuji dodržovat zásady tohoto kodexu:

Čl. 1 

Poslanec Parlamentu České republiky vykonává svůj mandát způsobem odpovídajícím důstojnosti a významu této veřejné funkce. Dbá, aby při této jeho činnosti byly zejména dodržovány následující zásady:

a) zásada ochrany veřejného zájmu - poslanec se při výkonu mandátu řídí veřejným zájmem. Zdrží se jakéhokoliv jednání, které by vedlo k upřednostnění osobního prospěchu jeho nebo osob jemu blízkých.

b) zásada otevřenosti - poslanec svůj mandát vykonává pod kontrolou veřejného mínění. Za tím účelem zachovává maximální míru otevřenosti při poskytování informací o své činnosti a oznámí jakýkoliv možný střet zájmů, k němuž při této činnosti může dojít.

c) zásada svědomitosti - poslanec se při výkonu svého mandátu rozhoduje na základě objektivního a kvalifikovaného posouzení projednávané věci.

d) zásada dobrého jména Poslanecké sněmovny - poslanec svůj mandát vykonává v odpovědnosti a úctě k dobrému jménu Poslanecké sněmovny. Zdrží se, při plném zachování práva na kultivovanou kritiku, jakéhokoliv jednání, které by mohlo poškodit důstojnost Poslanecké sněmovny, jejích orgánů nebo jiných poslanců.

e) zásada odpovědnosti - poslanec svůj mandát vykonává při vědomí odpovědnosti za tuto veřejnou funkci podléhající kontrole veřejnosti.

Čl. 2 

Kandidát na poslance v případě zvolení poslancem Parlamentu České republiky dává souhlas se zveřejněním informací, které souvisejí s výkonem poslaneckého mandátu s výjimkou těch, které podle zákona podléhají zvláštní ochraně. Souhlasí též se zveřejněním smluv, které v průběhu výkonu mandátu a v souvislosti s ním uzavře nebo které navrhne uzavřít Kanceláři Poslanecké sněmovny, pakliže by na základě těchto smluv měly být čerpány finanční prostředky z veřejných rozpočtů. Nenavrhne Kanceláři Poslanecké sněmovny uzavření smlouvy ani sám neuzavře smlouvu, s jejímž zveřejněním druhá strana nesouhlasí.

Čl. 3 

Kandidát na poslance v případě zvolení poslancem Parlamentu České republiky se zavazuje nad rámec zákona oznámit dar, příjem nebo jinou majetkovou výhodu nad 5000,- Kč, které při výkonu poslaneckého mandátu a v souvislosti s ním získá on nebo osoba jemu blízká. Toto oznámení učiní v oznámeních o darech, které poslanec podává podle zákona o střetu zájmu.

Čl. 4 

Kandidát na poslance v případě zvolení poslancem Parlamentu České republiky se zavazuje při výkonu poslaneckého mandátu spolupracovat pouze s osobami, které splňují odborné i morální předpoklady pro takovou činnost. Neuzavře smlouvu ani nenavrhne Kanceláři Poslanecké sněmovny, aby uzavřela s jeho rodinnými příslušníky smlouvy, na základě kterých by byli odměňováni za činnost, kterou pro poslance vykonávají.

Čl. 5 

Kandidát na poslance v případě zvolení poslancem Parlamentu České republiky se při vědomí odpovědnosti vůči voličům, kteří jej volili, zavazuje, že v průběhu jednoho volebního období nepřestoupí z poslaneckého klubu té politické strany nebo hnutí, za které byl do Poslanecké sněmovny zvolen, do jiného poslaneckého klubu.

Čl. 6 

Kandidát na poslance v případě zvolení poslancem Parlamentu České republiky se zavazuje hlasovat pro racionální návrhy na omezení imunity ústavních činitelů.

Čl. 7 

Dodržování etického kodexu poslance bude kontrolovat grémium poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické. Pokud grémium poslaneckého klubu konstatuje, že došlo k porušení dobrovolného závazku, tak se níže podepsaný zavazuje zaplatit pokutu ve výši měsíčního platu, která bude věnována na dobročinné účely.

V případě, že nebude zjednána náprava, grémium poslaneckého klubu navrhne odvolání poslance ze všech funkcí, do kterých byl za poslanecký klub nominován.