Vážení vysocí ústavní činitelé, dámy a pánové, vojáci,

v tento významný den, kdy si připomínáme 94. výročí vzniku našeho samostatného státu, před Vás naposledy předstupuji jako prezident republiky a zároveň vrchní velitel ozbrojených sil, abych poblahopřál novým příslušníkům Armády České republiky ke slavnostnímu složení vojenské přísahy.

Vojáci,

v novodobých dějinách naší země došlo ke dvěma nejrozsáhlejším válečným konfliktům všech dob. K první světové válce, v jejímž průběhu na několika místech Evropy vznikly první společné vojenské jednotky Čechů a Slováků s odhodláním zasadit se o vytvoření nového státního útvaru - samostatného Československa. A k druhé světové válce, v níž nejen na západní a východní frontě, ale také přímo na našem území naši vojáci nasazovali své životy, aby jejich vlast na dlouhou dobu či možná navždy nezmizela z politické mapy světa.

Všichni tito Vaši předchůdci také skládali vojenskou přísahu a tento akt nebrali jen jako nutnou formalitu. Považovali jej za veřejné vyjádření svého osobního přesvědčení a svého odhodlání bojovat za svobodu, demokracii a suverenitu naší země. Tento jejich dosud živý odkaz si v průběhu vojenské služby neustále připomínejte i Vy.

Dnešním dnem jste se též připojili k novým, postupně se rozvíjejícím tradicím současných ozbrojených sil České republiky. Mám na mysli jak účast v zahraničních misích, kde Vaši kolegové plní náročné a mnohdy též nebezpečné úkoly se ctí a vysokou odpovědností, tak i neméně důležitou a neocenitelnou pomoc obyvatelům našeho státu při ničivých živelních katastrofách.

Vojáci,

před několika okamžiky jste složením vojenské přísahy, slavnostním aktem, na nějž byste neměli zapomenout, zahájili Vaši kariéru v Armádě České republiky. Cením si toho, že jste na sebe dobrovolně převzali závazek svědomitě, statečně i ukázněně plnit své povinnosti, bránit svou vlast a napomáhat k ochraně jejích zájmů. Jednejte tak nejen v rámci svého budoucího zaměstnání, ale i v běžném každodenním životě.

Jsem také velice rád, že zde vidím Vaše blízké, kteří se rozhodli tento Váš významný životní mezník prožít spolu s Vámi. Pevně věřím, že Vám budou i nadále poskytovat svou podporu a pomoc. Za to bych jim všem chtěl předem poděkovat.

Dovolte mi, abych Vám závěrem popřál nejen mnoho úspěchů ve Vaší nelehké práci, ale také hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Václav Klaus, Hradčanské náměstí, 28. října 2012