Vážený pane ministře,

podle § 21 odst. 3 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, se tímto vzdávám funkce státní zástupkyně.

Důvody, které mne vedly k tomuto nelehkému rozhodnutí po více než
dvacetipětiletém působení v rezortu prokuratury a státního zastupitelství, je Vaše působení na pozici ministra spravedlnosti, které je pro mne neakceptovatelné vzhledem k Vašim postojům postupům a prohlášením.

V době mého působení na pozici nejvyšší státní zástupkyně a Vašeho jako
ministra spravedlnosti, středem zájmu a kritiky státního zastupitelství byla
tzv. kauza Čunek. Jako ministr spravedlnosti jste kroky k tomu, abyste zjistil skutečný stav věci, učinil nikoli ze své iniciativy, ale až na základě mé výzvy k posouzení zákonnosti vlastního rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství, ale i k posouzení zákonnosti postupů všech státních zástupců Nejvyššího státního zastupitelství. Vaše závěry jasně potvrdily zákonnost postupů i rozhodnutí, a to včetně správnosti mého chování v této kauze. Na základě toho jste Vy osobně rozhodl i o odvolání JUDr. Ištvána z pozice vrchního státního zástupce v Olomouci. Přesto, že jste se těmito kroky přesvědčil o neexistenci opodstatněnosti výroků Marie Benešové o jednání státních zástupců jakožto mafie a přestože jste se dokonce sám podílel na některých krocích, které jmenovaná jako jednání mafie označila, neučinil jste žádná opatření k zaujetí a prezentování jasného závěru, a tím jste sám zavinil a podporoval spekulace o důvěryhodnosti justice. Navíc jste svými výroky, kterými jste se alibisticky snažil distancovat od tzv. kauzy Čunek v době předvolebního boje na jaře 2010, záměrně v očích veřejnosti posiloval názory o ztrátě důvěryhodnosti justice v důsledku mého jednání. Činil jste tak přesto, že jste znal skutečný stav věci a jasně jste tím upřednostnil politický populismus a ambice před Vámi proklamovanou čestností, transparentností a otevřeností. Bezvýhradně uvedené platí i ve Vašem postoji a hodnocení otevřeného dopisu státní zástupkyně Novákové z Okresního státního zastupitelství v Jablonci nad Nisou.

Přestože je Vám, pane ministře, známo, že zákonnost postupu Nejvyššího státního zastupitelství a naopak porušení zákona ze strany státních zastupitelství severní Moravy v tzv. kauze Čunek vedle Vás potvrdil svým rozsudkem i Nejvyšší soud České republiky, napomáháte tomu, aby v soustavě státního zastupitelství se zpět do vedoucích funkcí dostávaly osoby, které se na nezákonnosti podílely a navíc veřejnost klamete prohlášeními o tom, že jste k těmto krokům nucen rozhodnutími správních soudů, které zrušily Vaše rozhodnutí o odvolání těchto osob z vedoucích funkcí. Ve skutečnosti Vás však rozhodnutí správních soudů k takovýmto krokům nezavazují, neboť nehovoří o existenci či neexistenci důvodů pro odvolání, ale vytýkají Vám Váš nesprávný procesní postup, kdy Vaše rozhodnutí jsou nepřezkoumatelná, neproběhlo řádné správní řízení a rozhodnutí postrádala formální náležitosti. Ve světle těchto rozsudků je zcela zřejmé, že i já bych se úspěšně domohla zrušení rozhodnutí o mém odvolání, ale protože jednoznačně akceptuji a upřednostňuji zájem na stabilitě a nekonfliktnosti justice, tak takové kroky jsem neučinila.

Ve veřejnosti jste, pane ministře, také vzbudil dojem, že změna na státním zastupitelství je nutná i proto, aby došlo k reformě státního zastupitelství cestou nové legislativy a stal se i důraznějším boj proti korupci. Skutečnost je však taková, že žádné změny vyjma personálních čistek nejsou v soustavě realizovány. Ty, o kterých se hovoří, jsou ve způsobu jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a jsou to takové, které jsem Vám, včetně dalších zásadních změn, navrhla již v roce 2006, což jste bez důvodu nepochopitelně neakceptoval. To, že Vaše personální kroky vzbuzují pochybnost ve vztahu k objektivitě je zřejmé i ze způsobu obsazení tak důležité pozice jako je ředitel Justiční akademie. Nad erudovanými, vzdělanými a profesně zkušenými právníky zvítězil koncipient advokátní kanceláře bez patřičné odbornosti a zkušenosti.

Rovněž tak efektivní boj s korupcí se zdá být z Vaší strany pouhou proklamací a záminkou k mému odvolání, neboť legislativní změny jsem Vám v této oblasti navrhla také již v roce 2006, bez výsledku a navíc si veřejnost může udělat obrázek o tom, že při sledování průběhu vyšetřování kauz, které by se mohly dotýkat některých vrcholných politiků, nedošlo k žádnému posunu při jejich objasňování a situace budí naopak dojem snahy o jejich neřešení. Pochybnosti u mne vzbuzuje i Váš postoj, kdy jste bez adekvátní reakce ponechal neurčité, osočující a ničím nepodložené výroky ministra vnitra Radka Johna ohledně nečinnosti státního zastupitelství v korupčních či jiných kauzách.

Pane ministře, i po mém odvolání z pozice nejvyšší státní zástupkyně jsem byla připravena pracovat v soustavě státního zastupitelství, a to i přesto, že jste po určitou dobu hovořil o mé výborné erudovanosti a možnosti pracovat jako vedoucí státní zástupkyně v soustavě státního zastupitelství, avšak poté, kdy jsem odmítla Vaši výzvu k rezignaci na post nejvyšší státní zástupkyně výměnou za místo krajské státní zástupkyně v Hradci Králové, jste mé působení v pozici jiné, než řadové státní zástupkyně nepřipouštěl. Jako vrcholový manažer jste mne o své nevyzrálosti přesvědčil i tím, že po dobu posledních šesti měsíců mého působení na Nejvyšším státním zastupitelství jste se mnou nekomunikoval, nezajímal jste se ani o chod státního zastupitelství, což potvrdili i krajští a vrchní státní zástupci na poradě v prosinci 2010.

Vaše kroky ve svém souhrnu mne však utvrdily v tom, že nejste osobností, která vystupuje objektivně, je schopna a ochotna stát za svými názory. Naopak Váš charakter, kdy ve snaze dál působit jako ministr spravedlnosti jste schopen obětovat důvěryhodnost justice pro své politické ambice, bezpáteřně měnit své výroky, postoje a názory, mne vedou k tomu, že s Vámi nechci spolupracovat, a proto se vzdávám funkce státní zástupkyně.

S pozdravem

JUDr. Renata Vesecká
státní zástupkyně NSZ