Jak se vyhnout stresu z vánočních příprav Vám KB neporadí. Ale několik finančních tipů, jak zvládnout závěr roku v klidu, pro Vás máme:

V případě, že se jedná o opakované platby, využijte možnost úhrad Vašich závazků prostřednictvím trvalých příka­zů, svolení k inkasu nebo SIPO. V tako­vém případě nebudete muset sledovat splatnost jednotlivých příkazů, Komerč­ní banka vše ohlídá a zajistí za Vás.

Platby, které nemůžete nebo nechcete platit inkasně či trvalými příkazy, se snaž­te uhradit v dostatečném časovém před­stihu, přičemž u úhrad si datum splatnosti (den odepsání prostředků z Vašeho účtu) můžete stanovit dle svých potřeb. Pokud budete pod vánočním stromkem rozbalo­vat potápěčské brýle a namísto dovolené u moře se Vám vybaví nezaplacená slo­ženka za vodu, k vylepšení štědrovečerní nálady to určitě nepřispěje.

Nezapomeňte, že od minulého roku platí pravidlo, že finanční závazek je po­važován za splněný teprve v okamžiku připsání částky na účet příjemce. Zá­kladní nejzazší termíny pro provedení jednotlivých plateb uvádíme níže, více informací pak můžete získat u svého bankovního poradce nebo na internetu www.kb.cz.

Kdy nejpozději můžete letos provést své platby

Platby náležící ještě do roku 2011 prostřed­nictvím služeb přímého bankovnictví smě­řující do jiných bank můžete předat do KB nejpozději do 29. prosince 2011 (se splat­ností v tomto dni) a platby v rámci KB do 30. prosince 2011 (také se splatností v tomto dni). Navíc naše služba Expresní linka bude k dispozici v nepřetržitém provozu i v obdo­bí Vánoc a na Nový rok.

Vklady v hotovosti na účty Modré pyramidy stavební spořitelny KB, na účty Penzijního fondu KB, případně na účty vedené v ČNB je nutné provést nejpozději do 29. prosince 2011 včetně, aby bylo zajištěno jejich při­psání na příslušné účty příjemců ještě v le­tošním roce.

Všechny pobočky Komerční banky budou v pracovní dny závěru roku 2011 v provozu ve standardních otevíracích hodinách.

Věříme, že služby, které Vám Komerční ban­ka poskytovala během celého roku, využije­te i v jeho závěru ke své plné spokojenosti.

S jakými novinkami platebního sty­ku jste se v Komerční bance mohli setkat během letošního roku?

Prodloužili jsme mezní časy pro příjem pla­tebních příkazů jak v korunách, tak i v cizí měně. Připisování nejen korunových plateb z jiných bank v České republice probíhá té­měř průběžně, ale i zahraniční platby připi­sujeme on-line během celého dne. Zavedli jsme do kurzovního lístku KB čínský juan (kód CNY), nicméně CNY nepatří mezi měny s plnou směnitelností a jeho zpraco­vání podléhá zvláštnímu režimu. A to není výčet všech změn, ale jen těch, které pova­žujeme pro naše klienty za nejdůležitější.

Komerční banka by Vám do následujícího roku chtěla popřát nejenom dobré zdraví a spokojenost v osobním i pracovním živo­tě, ale také to, aby Vám její služby i produk­ty pomáhaly usnadnit Váš život.

Příjemné prožití Vánoc a šťastný nový rok Vám za celý tým Komerční banky přeje Jana Švá­benská, výkonná ředitelka pro úsek Provoz.