Kolik lidí odmítne práci nabízenou ÚP ČR a jaké jsou nejčastější důvody?

Je třeba upozornit na to, že pokud člověk požádá o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, má nejen práva, ale zavazuje se tím také k zákonem stanoveným povinnostem. Jednou z nich je, že nesmí odmítnout vhodné zaměstnání bez vážných důvodů. Těmi jsou například zdravotní důvody nebo péče o děti.

V opačném případě ho může ÚP ČR sankčně vyřadit z evidence a přestat mu vyplácet podporu v nezaměstnanosti, pokud mu ji předtím přiznal. A případně může odejmout i některé z typů vyplácených sociálních dávek.

V loňském roce odebral kvůli odmítnutí vhodného zaměstnání dávky u zhruba dvou tisíc případů. U dalších 2100 příjemců dávek pak odejmul dávku proto, že se klienti odmítli či nezúčastnili povinných aktivit v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ).

Co hlavně chybí uchazečům o práci?

ÚP ČR klade v současné době, kdy klesá nezaměstnanost a roste počet volných pracovních míst, větší důraz na cílenou a individuální práci s klientem.

Úspěch sklízejí veřejně prospěšné práce.

V současné době se výrazně objevuje trend, kdy řada uchazečů, zejména dlouhodobě nezaměstnaných (déle než rok), ztrácí motivaci pracovat, a to kvůli nízké úrovni nabízené mzdy, nedostatku praxe, „zastaralé“ kvalifikaci, omezené mobilitě, věkovému, zdravotnímu handicapu či péči o malé děti nebo osobu blízkou. Velkým problémem této skupiny jsou také exekuce. To vše značně snižuje jejich šance na získání práce.

Úkolem ÚP ČR je pokusit se odstranit tyto bariéry a pomocí nástrojů, opatření APZ a cíleného poradenství vyrovnat nesoulad poptávky a nabídky na trhu práce. Tedy obsadit co nejvíce volných pracovních míst uchazeči z evidence.

ÚP ČR se proto zaměřuje také na provázání útvarů zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek, kdy klienta posuzuje komplexně, tedy jaké dávky jsou mu přiznány, a zároveň jak s ním pracuje v rámci veřejných služeb zaměstnanosti.

Tímto způsobem se daří snižovat dlouhodobou nezaměstnanost. Oproti červnu klesl k 31. červenci 2016 počet uchazečů, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, o 2105 osob. V meziročním srovnání je jejich počet nižší o více než 45 tisíc.

O co mají uchazeči i zaměstnavatelé největší zájem?

V tomto ohledu z nástrojů APZ sklízejí úspěch především veřejně prospěšné práce (VPP), společensky účelná pracovní místa (SÚPM) a intenzívní poradenská práce s uchazeči o zaměstnání.

Zaměstnavatelé mají tradičně velký zájem o technické profese.

V případě VPP není důležitá vysoká kvalifikace či výborný zdravotní stav. Zároveň ale umožňují dlouhodobě nezaměstnanému uchazeči, aby si oživil nebo získal pracovní návyky, a po jejich skončení snáze našel práci na otevřeném trhu práce.

Pokud jde o SÚPM, ta nabízejí klientům možnost získání zaměstnání i ve specializovaných oborech.

Zaměstnavatelé mají tradičně velký zájem o technické profese, a to napříč všemi obory - slévač, svářeč, obráběč kovů, zámečník, obsluha CNC strojů. V této oblasti se nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované zaměstnance. ÚP ČR proto klade velký důraz na prohloubení poradenství a individuálního přístupu nejen ve vztahu k uchazečům a zájemcům o zaměstnání, ale i k jednotlivým zaměstnavatelům.

Nepanuje snaha některé vaše příspěvky zneužívat?

Ke konci července podpořil v rámci nástrojů APZ úřad celkem 41 902 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Účinnou eliminací případného zneužití je individuální posouzení konkrétní situace uchazeče či zájemce o zaměstnání.

Na jednu zprostředkovatelku připadá v průměru 321 klientů v rámci měsíčních kontaktů.

Nemá sám ÚP problém s nedostatkem zaměstnanců?

Problematikou stabilizace a personálního posílení poboček ÚP ČR se již dvakrát zabývala vláda, a to v červenci 2014 a v dubnu 2015. Postupně se daří dojít k částečné saturaci chybějících systemizovaných míst. Stále nám chybí stovky zaměstnanců na tuto převzatou agendu.

V neposlední řadě je nutno udržet stav míst na úseku Zaměstnanost, protože v evidenci zůstávají lidé, kterým je potřeba věnovat zvýšenou, zejména individuální a tudíž časově náročnou péči. Na jednu zprostředkovatelku stále připadá v průměru 321 klientů v rámci měsíčních kontaktů.

Jakou máte osobní zkušenost s agresivními lidmi?

Na tehdejší Úřad práce v Liberci jsem nastoupila v roce 2006 a musím bohužel konstatovat, že v průběhu času se situace z hlediska bezpečnosti velmi zhoršila. Zejména v posledních letech se slovní napadání s hrozbou fyzického násilí ze strany některých klientů stalo již zcela běžným jevem. Mlácení do nábytku či dveří nebylo výjimkou.

Mnohdy byly naše kolegyně podrobovány osobním atakům také mimo pracovní výkon přímo v místě svého bydliště, a to zejména na menších městech či obcích.

Vzhledem k tomu, že znám chod úřadu z praxe, musím vyzdvihnout neuvěřitelné pracovní nasazení těch, kteří působí v takzvaně první linii a osobně jednají s klienty. Jejich platové podmínky dané zákonem jsou velmi neadekvátní vůči odborným požadavkům na jejich práci, vzdělání a mnohdy také vysoké psychické zátěži.

Právě proto je jednou z mých priorit zajištění jejich lepších pracovních podmínek včetně ochrany před přímou agresivitou, ale také bezpečnosti našich ostatních klientů, mezi které patří například maminky s malými dětmi nebo třeba starší lidé.