Při zpáteční cestě z jednání se mi v 17 hod. přihodil úraz. Cestu služebním autem mám předem řádně povolenou a mám tedy i vyplněný a podepsaný cestovní příkaz. K nehodě došlo ale až po 16 hod., kdy mi končí pracovní doba. Stal se mi i přesto pracovní úraz?

Pracovní úraz

Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, pokud k nim dojde nezávisle na vůli zaměstnance krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Přímá souvislost s plněním pracovních úkolů

Jako pracovní úraz se posuzuje nejen úraz, ke kterému dojde při samotném výkonu práce, ale i úraz, který se přihodí v souvislosti s prací (například při úkonech potřebných k výkonu práce, obvyklých během práce nebo nutných před počátkem / po skončení práce).

Úraz na pracovní cestě

Ze zákona pak platí, že cesta zaměstnance do místa v jiné obci, která je cílem jeho pracovní cesty a zpět, se posuzuje jako nutný úkon před počátkem / po skončení práce – a tedy se jedná o úkon v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů.

Z tohoto vyplývá, že i když se zaměstnanci přihodí úraz po skončení práce (jednání, na které byl zaměstnavatelem vyslán), resp. po uplynutí jeho pracovní doby, bude se jednat o pracovní úraz, protože se mu přihodil na cestě, která s výkonem práce bezprostředně souvisí.

POZOR: Pokud by se ale úraz přihodil při cestě zaměstnance z bydliště k dopravnímu prostředku nebo z dopravního prostředku do bydliště (např. při cestě z domova na vlakové nádraží), pak by se již o pracovní úraz nejednalo, protože takový případ se posuzuje jako cesta do / ze zaměstnání, která se nepovažuje za úkon přímo související s výkonem práce.

Shrnutí

Pokud se vám po uplynutí pracovní doby při zpáteční cestě z jednání přihodil v automobilu úraz, pak by se mělo jednat o pracovní úraz, protože se jedná o úkon, který přímo souvisí s výkonem vaší práce – a vám tak vzniká právo na náhradu škody na zdraví, která vám v důsledku tohoto úrazu vznikla (za předpokladu, že k úrazu nedošlo vaším zaviněným porušením předpisů / pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Doporučujeme, abyste kontaktoval svého zaměstnavatele a sepsal s ním záznam o úrazu, pokud jste tak ještě neučinil – s tím, že pokud se budete domáhat náhrady vzniklé škody, pak jste povinen zaměstnavateli předložit příslušné podklady nezbytné k posouzení této škody (potvrzení o příčinné souvislosti vaší pracovní neschopnosti s pracovním úrazem, posudek o bolestném / ztížení společenského uplatnění a případně další lékařské zprávy).

Odpovídal David Borovec z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.