Můj zaměstnavatel ukončuje činnost a z tohoto důvodu dostanu výpověď. Mám smlouvu na dobu neurčitou a pracuji zde 7 let. Zajímalo by mě, z čeho se bude počítat odstupné. Vím, že půjde o tři mzdy, ale jsou to hrubé nebo čisté mzdy? A co mám dělat, pokud mi zaměstnavatel odstupné nevyplatí?

Výpočet odstupného

Zaměstnanec má při skončení pracovního poměru z organizačních důvodů (kam patří též ukončení činnosti zaměstnavatele) nárok na zákonné odstupné, a to ať už končí výpovědí nebo dohodou. Pokud byl zaměstnanec zaměstnán déle než 2 roky, činí minimální odstupné 3 průměrné výdělky zaměstnance.

Průměrný výdělek je ale jiný údaj než mzda nebo plat. Spočítá se podle pravidel v zákoníku práce jako průměrný hrubý výdělek za celé nejblíže předcházející kalendářní čtvrtletí, přičemž roli hraje hrubá mzda (plat), kterou zaměstnanec v tomto období obdržel (včetně případných bonusů, příplatků, apod.), a odpracovaná doba v tomto období.

Takto vypočtené odstupné je „v hrubém“, ale protože jde o odstupné poskytované na základě zákoníku práce, tak se z něj neodvádí pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, ale jen daň z příjmu. V čistém tak odstupné pro zaměstnance vyjde lépe než běžná mzda.

Kompenzace Úřadem práce

Zákonné odstupné musí zaměstnavatel zaměstnanci vždy vyplatit. Pokud to neudělá, může se zaměstnanec domáhat jeho zaplacení soudní cestou, a to včetně úroků z prodlení. Zaměstnanci, kteří si hned nesehnali novou práci, a jsou z tohoto důvodu evidováni na Úřadu práce, mají ještě jednu možnost, jak se odstupného aspoň z části domoci. Mohou totiž požádat Úřad práce o výplatu tzv. kompenzace ve výši 65 % svého průměrného čistého výdělku, a to za dobu, za kterou by jinak dostali odstupné.

Dohoda bez uvedení důvodu

Někteří zaměstnavatelé se snaží vyhnout povinnosti zaplatit zaměstnanci odstupné pomocí „triku“, že se zaměstnancem ukončí pracovní poměr dohodou bez uvedení důvodu a tváří se, že důvodem rozvázání pracovního poměru nebyly organizační změny. Ani takový postup ale zaměstnavatele nezbavuje povinnosti odstupné poskytnout – podrobněji viz odpověď v této Poradně ze dne 3. 3. 2015 na téma „Zaměstnavatel zrušil prodejnu – jak je to s nárokem na odstupné?“

Shrnutí

Při skončení pracovního poměru z důvodů ukončení činnosti zaměstnavatele máte nárok na odstupné, ve vašem případě ve výši trojnásobku vašeho průměrného výdělku (nikoliv měsíční mzdy). Toto odstupné se vypočítá jako hrubé a odvádí se z něj daň z příjmu. Zaměstnavatel vám je musí vyplatit, jinak se ho můžete domáhat soudní cestou. Při splnění zákonných podmínek můžete při nevyplacení odstupného požadovat též kompenzaci od Úřadu práce.

Odpovídal Michal Vrajík z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.