Nejčastější formou přípravy je samostudium (46 %) následované kurzy pořádanými danou univerzitou (29 %). Průzkum byl zaměřen nejen na přijímací řízení, ale také na přechod ze střední školy na vysokou. Mimo jiné ukázal, že podle 59 % respondentů odpovídá náročnost prvního ročníku univerzity jejich očekávání a úrovni přijímacích zkoušek. Naopak pro 25 % studentů je první ročník náročnější, než očekávali. Přesto však pro naprostou většinu (77 %) oslovených studentů technických oborů není náročnost prvního ročníku důvodem ke změně školy.

Na zvolený obor se připravují dlouhodobě

Těsná většina (51%) uvedla, že se zvolenému oboru v rámci volnočasových aktivit věnovala již v minulosti, a to nejčastěji formou samostudia, ale také prostřednictvím specializovaných kurzů a podobných akcí.

„Těší nás, když se studenti svému oboru věnují už před nástupem na univerzitu. Je to přínosné jednak z hlediska znalostí, jednak to svědčí o jejich skutečném zájmu a taky cílevědomosti. Přál bych si, aby takových studentů přibývalo,“ říká Ivo Vondrák, rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a dodává: „Abychom zájem studentů i širší veřejnosti o vědu a techniku podpořili, organizujeme řadu akcí a také kroužků“.

Kurzy jsou užitečné, ale vede samostudium

Pro doplnění potřebných znalostí volí většina oslovených vysokoškoláků (67 %) samostudium. Ti, kteří zvolí možnost doučování, se nejčastěji obracejí na spolužáka nebo studenta vyššího ročníku dané školy. Pouhých 15 % studentů využívá či využilo možnosti navštěvovat speciální kurzy, jež některé univerzity pořádají pro studenty prvních ročníků. Přitom pro naprostou většinu těch, kdo je navštěvují, jsou kurzy výrazným usnadněním přechodu ze střední na vysokou školu. Shodlo se na tom 84 % respondentů.

Z faktorů, které považují studenti při přechodu ze střední školy na vysokou za nejnáročnější, byla nejčastěji zmiňována změna stylu výuky (31 %), změna životního stylu (29 %) a množství nových informací (21 %).