Mám dotaz, jestli mi může zaměstnavatel, když pracuji jako obchodní zástupce, nařídit studium, které je určeno pro účetní a se kterým navíc nesouhlasím? A když už bych na studium nastoupil, zohlední se mi nějak účast na tomto studiu ve mzdě?

Prohlubování kvalifikace

Každý zaměstnanec je povinen prohlubovat si svou kvalifikaci tak, aby mohl řádně vykonávat sjednanou práci, a to i s ohledem na nové trendy v daném oboru. Prohlubování kvalifikace, kterým se rozumí její doplňování, udržování nebo obnovování, se pak zpravidla uskutečňuje formou různých školení nebo kurzů.

Zaměstnavatel může na své náklady zaměstnanci prohlubování kvalifikace uložit (nebo se s ním takto dohodnout), avšak vždy v mezích práce, kterou pro něj zaměstnanec vykonává. Není tedy možné nařídit zaměstnanci účast na školení/kurzu z jiné oblasti – například chemickému laborantovi nelze uložit účast na školení pro personalisty.

Vzhledem k tomu, že prohlubování kvalifikace považujeme za výkon práce, náleží zaměstnanci za účast na takovémto školení/kurzu mzda. Pokud by se tedy zaměstnanec účastnil školení mimo svou pracovní dobu, měl by nárok nejen na základní mzdu, ale také na příplatky (zpravidla za práci přesčas, případně za práci v sobotu a v neděli).

Zvyšování kvalifikace

Zvyšováním se poté rozumí změna hodnoty kvalifikace, případně její rozšíření či samotné získání (například dosažením vysokoškolského vzdělání), které jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele – s tím, že sám zaměstnavatel rozhoduje, co je a co není v souladu s jeho potřebami.

Na rozdíl od prohlubování kvalifikace ale zvyšování kvalifikace nelze zaměstnanci jednostranně uložit, protože se zásadně netýká práce, kterou zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonává – se zaměstnancem se tedy na jeho účasti na studiu/školení lze jen dohodnout.

Pokud tedy zaměstnanec souhlasí, je zaměstnavatel dle zákona povinen mu během zvyšování jeho kvalifikace poskytovat pracovní úlevy, zejména nezbytné pracovní volno k účasti na studiu/školení, a to s náhradou mzdy ve výši jeho průměrného výdělku.

Shrnutí případu

Vzhledem k tomu, že studium pro účetní nesouvisí zřejmě s náplní práce obchodního zástupce, nemůže vám zaměstnavatel účast na tomto školení nařídit – tedy i za předpokladu, že by se jednalo o studium v zájmu zaměstnavatele (zvyšování vaší kvalifikace), může se s vámi na vaší účasti na tomto školení pouze dohodnout.

Po dobu vašeho studia byste měl od zaměstnavatele nárok na pracovní úlevy, zejména na pracovní volno s náhradou mzdy za dobu, po kterou by studium zasahovalo do vaší pracovní doby.

Odpovídal David Borovec z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris.

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.