Dosud prokurista (např. zaměstnanec firmy), který ji pouze zastupoval navenek, nenesl stejný podíl odpovědnosti jako jednatel, který společnost obchodně vedl a ručil svým majetkem bez omezení. Nově se úkony prokuristy posuzují mnohem závažněji.

Stejně jako člen orgánu musí i prokurista dbát na to, aby jednal s péčí řádného hospodáře a správně rozhodoval. Zpřísňuje se i odpovědnost jednatele, který bude v případě porušení svých povinností nejen ručit za dluhy společnosti, ale bude také povinen společnosti vrátit svou mzdu za poslední dva roky.

Jako ochrana proti přílišné kriminalizaci osob se zároveň zavádí pravidlo tzv. podnikatelského úsudku, podle kterého nelze po managementu firmy chtít, aby nesl odpovědnost za veškerá možná rizika svého jednání.

Člen orgánu společnosti, který jednal s potřebnou mírou znalostí a v dobré víře předpokládal, že jedná ku prospěchu společnosti, proto nebude odpovídat za případné negativní dopady svého rozhodnutí. A to ani tehdy, pokud společnosti způsobí finanční ztrátu.