Mobbingem rozumíme všechny formy společenské šikany spolupracovníka, které mohou ve svém důsledku negativně ovlivnit nejen psychický, ale i fyzický stav poškozeného.

Postihuje všechny skupiny zaměstnanců

Podle nejnovějšího opakovaného šetření společnosti STEM/MARK má s některou z forem šikany na pracovišti zkušenost více než pětina osob starších 15 let (21 %). Problém mobbingu je záležitostí všech věkových i vzdělanostních skupin, neomezuje se, jak tomu bylo dříve, například jen na osoby s nejnižším vzděláním či na ženy.

Za nejčastější projevy mobbingu můžeme v současnosti označit zadávání nesmyslných pracovních úkolů a povinností neodpovídající pracovní kvalifikaci, nedoceňování pracovního výkonu vedoucí postupně ke ztrátě sebevědomí, neustálou kritiku vykonané práce nebo pomlouvání a zesměšňování postiženého v rámci pracovního kolektivu.

Postižení to řeší stížností nebo výpovědí

Více než polovina šikanovaných osob (55 %) je některé z forem mobbingu vystavována jednou týdně či ještě častěji, a to téměř ve dvou třetinách případů (63 %) po dobu delší než jeden rok.

Tři pětiny postižených měly snahu problém na pracovišti řešit, a to nejčastěji oznámením podezření na šikanu svému nadřízenému (40 %), případně vedení firmy nebo podniku (11 %).

Druhým nejčastějším řešením bylo podání výpovědi z pracovního poměru a nalezení si jiného zaměstnání (18 %). Pouze 8 procent postižených vyhledalo instituci specializující se na řešení problémů šikany se žádostí o pomoc.

Počet případů roste

Porovnáme-li výsledky tohoto výzkumu s obdobným šetřením provedeným agenturou STEM/MARK v červnu 2011, lze konstatovat, že za poslední dva roky došlo byť k nepatrnému, ale přeci jen nárůstu osob vystavených některé z forem šikany (nárůst o 2 procentní body). Přibylo rovněž osob, které se tyto problémy na pracovišti nějakým způsobem snažily řešit (nárůst o 11 procent).