„Chráněné dílny jako velmi potřebná zařízení, která podporují integraci hendikepovaných do pracovního procesu a tedy i běžného života, letos čeká kvůli státním úsporám ekonomicky náročný rok. Provozovatelům dílen můžeme pomoci například příspěvkem na nové stroje nebo pracovní pomůcky, aby se jejich výrobky kvalitou i cenou prosadily na trhu,“ říká ředitel Nadace OKD Jiří Suchánek.

Neziskové organizace a obce mohou podávat projekty do 25. března prostřednictvím elektronické aplikace Granty, více podrobností najdou zde.

Proč Nadace OKD pomáhá chráněným dílnám

Občané se zdravotním postižením patří na trhu práce mezi nejvíce ohrožené nezaměstnaností. Ke konci ledna 2011 úřady práce v celé České republice evidovaly celkem 571 863 uchazečů o zaměstnání. Z nich počet osob se zdravotním postižením činil 70 398, což představuje 12,3 %.

Zásadní rozdíl mezi působením státu a Nadace OKD v této oblasti spočívá v tom, že nadace může na rozdíl od státu podpořit pouze vybrané provozovatele chráněných dílen, kteří se přihlásí do grantového kola. Na základě pečlivého výběru tak podpoří pouze žadatele z neziskového sektoru, u kterých lze očekávat efektivní využití věnovaných prostředků. Stát na základě platné legislativy přispívá všem organizacím, které zaměstnávají nad 60 % osob se zdravotním postižením.

Nadace podpoří pouze neziskové organizace provozující chráněné nebo sociálně terapeutické dílny, jejichž hlavním měřítkem není dosažení zisku, ale schopnost naplňovat veřejně prospěšnou činnost. Podpora bude zacílena například na rozvoj služeb zaměřených přímo na osoby se zdravotním postižením či na dofinancování mzdových nákladů chráněných dílen. Nadace vyjde vstříc také projektům, které počítají s vytvořením nových pracovních míst nebo chtějí investovat do vybavení chráněných dílen – například přístrojů usnadňujících práci.