Přezkoušení je možné v 235 dílčích kvalifikacích z různých oblastí, převážně na úrovni vyučení. Jde o dílčí kvalifikace gastronomické, službové, zemědělské i technické.

Jedná se například o dílčí kvalifikace „Příprava teplých pokrmů“, „Příprava minutek“ či „Složitá obsluha hostů“, které spadají pod úplnou kvalifikaci Kuchař-číšník.

Kompletní sada dílčích kvalifikací dokonce umožní získat výuční list v daném oboru a složit závěrečnou zkoušku na škole, která tento obor vyučuje. K prokázání dostatečné odborné způsobilosti však stačí i certifikát z dílčí kvalifikace, pokud odpovídá práci, kterou člověk vykonává.

„Možnosti získat kvalifikaci by měly být co nejširší, aby vycházely vstříc rozmanitým potřebám lidí. Pomůže jim to obstát na trhu práce i v době, kdy je třeba reagovat na změnu ekonomických podmínek a na nové požadavky zaměstnavatelů,“ říká ředitel Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV) Miroslav Procházka.

Obory existují, školy ne

Možnosti složit si zkoušku využívají nejvíc lidé, kteří pracují v jiném oboru, než vystudovali, nebo se uplatňují v povolání, k němuž ani formální vzdělání neexistuje. Všichni tito lidé se sice dobře naučili svou práci, ale chybí jim doklad, kterým by to mohli prokázat. To ztěžuje jejich profesní kariéru, obzvlášť když se ucházejí o nové místo, chtějí dosáhnout odpovědnějšího postavení ve firmě nebo by si rádi založili vlastní živnost.

Chybějící kvalifikaci jim dnes může nahradit certifikát, který získají po složení zkoušky, aniž by se museli na několik let vrátit do školních lavic. Je to možné díky existenci Národní soustavy kvalifikací (NSK), v níž má každá kvalifikace standardy a ty pak umožňují ověřit, co ten který člověk opravdu umí.

Zájem o přezkoušení rychle roste

Ke konci roku 2009 bylo zaznamenáno 737 takových zkoušek, o rok později to bylo už 5392. Dosud bylo vydáno 1439 autorizací pro školy a další organizace, aby tyto zkoušky mohly provádět, velký počet autorizací získala také Hospodářská komora ČR. V současnosti už může zkoušet 46 dílčích kvalifikací a proběhlo tu přibližně 2000 zkoušek.

Hrobník i Průvodce

Řada kvalifikací, z nichž lze skládat zkoušky, není součástí žádné úplné kvalifikace – např. „Barman“, „Horský průvodce“, „Sommelier“, „Ubytování v soukromí“, „Instruktor horské služby“, „Průvodce cestovního ruchu“, „Psovod horské služby“, „Záchranář pro lyžařské tratě“, „Hrobník“ nebo „Masér“. Některé z nich se svou úrovní řadí k maturitním oborům, dílčí kvalifikace Průvodce cestovního ruchu je dokonce na úrovni vyššího odborného vzdělávání.

Vrátní si zvyšují kvalifikaci

Vůbec největší počet zkoušek byl vykonán z oborů detektiv koncipient (maturitní úroveň) a strážný (úroveň učebního oboru kategorie E). Složení zkoušky v těchto kvalifikacích se totiž stalo předpokladem pro získání živnostenského oprávnění.

„Myslím, že to bylo velmi potřebné. Například vrátní zatím nebyli zvyklí doplňovat si vzdělání, přitom nároky podniků se zvyšují. Takže když dneska musí složit zkoušku, je to pro ně motivace, aby na sobě zapracovali. Musí totiž prokázat, že mají určité právní povědomí a dokážou poskytnout první pomoc,“ říká Ivana Bérešová z Hospodářské komory.

„Snažíme se o provázání živnostenského zákona s Národní soustavou kvalifikací. Chtěli bychom dosáhnout toho, aby byly certifikáty o dílčí kvalifikaci přijímány jako doklady o odborné způsobilosti, na jejichž základě se budou povolovat různé živnosti,“ vysvětluje Monika Měšťanová, která má tuto problematiku na starosti na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Ve schvalovacím procesu je proto novela živnostenského zákona, která toto pojetí umožní.