Iniciativa, která je součástí nové strategie EU Evropa 2020, navrhuje 28 klíčových opatření, jejichž cílem je zajistit, aby vzdělávání a odborná příprava odpovídaly potřebám mladých lidí, a povzbudit je k tomu, aby využívali  grantů EU na studium nebo odbornou přípravu v jiné zemi. Tím se posílí zaměstnatelnost mladých lidí a zlepší se jejich přístup na trh práce.

„Opatření, která představujeme, jsou zaměřena na zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy v Evropě tak, aby naši mladí lidé byli dostatečně připraveni na požadavky současného trhu práce,“ uvedla evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou.

„Chceme snížit počet osob, které předčasně ukončí školní docházku, a zvýšit podíl mladých lidí v terciárním vzdělávání, aby tito lidé mohli maximálně naplnit svůj potenciál. EU potřebuje ke svému budoucímu rozkvětu ještě více mladých lidí, kteří budou vysoce kvalifikovaní, vzdělaní a novátorští,“ dodala.

László Andor, evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění, řekl: „Hledání práce se stává hlavním předmětem obav a starostí pro milióny mladých Evropanů. Iniciativa Mládež v pohybu bude znamenat nový impuls, který by na úrovni EU a na úrovni členských států měl zlepšit podporu pro mladé lidi, aby si mohli najít práci, vydělat si na živobytí a uskutečňovat své plány.“

Evropa má málo vysokoškoláků

V současné době příliš mnoho mladých lidí ukončuje předčasně školní docházku a příliš málo jich zahájí vysokoškolského vzdělávání. Jde o to, aby se do roku 2020 snížil podíl osob, které předčasně ukončí školní docházku, z 15 % na 10 % a zvýšil podíl mladých lidí s vysokoškolským nebo odpovídajícím vzděláním z 31 % na alespoň 40 %.

Opatření iniciativy Mládež v pohybu rovněž pomohou členským státům dosáhnout hlavního cíle EU, 75% zaměstnanosti v příštích deseti letech, a to tím, že pomohou zajistit, aby si mladí lidé osvojili potřebné dovednosti pro zaměstnání zítřka. Studie Komise ukazují, že 35 % nových pracovních míst bude do roku 2020 vyžadovat vysokou kvalifikaci a že 50 % bude vyžadovat kvalifikaci střední.

Nezaměstnanost mladých je v EU 21%

Přístup na trh práce se pro mladé Evropany ztížil v důsledku hospodářské a finanční krize. Počet mladých lidí, kteří hledají práci, vzrostl od počátku finančních otřesů ze 4 na 5 miliónů a nezaměstnanost mladých v EU dosahuje nyní téměř 21 %.

Nezávislé studie ukazují, že více než 40 % zaměstnavatelů klade velký důraz na zkušenosti získané při studiu a práci v zahraničí, které umožňují mladým lidem nejen zlepšit jazykové schopnosti, ale také získat další vysoce ceněné dovednosti. Komise má již dlouhou tradici podpory mobility prostřednictvím grantů, které poskytuje na bázi programů Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig a Marie Curie.