Podle nejnovější aktualizace se hospodářský výhled pro EU v podstatě nezměnil. Předpokládá se, že HDP v roce 2010 vykáže růst o 0,7 % jak v Unii jako celku, tak v eurozóně. I projekce inflace zůstávají v zásadě beze změn na hodnotě 1,4 % pro EU a 1,1 % pro eurozónu. Prognózy jsou poznamenány nadále převládající nejistotou, o níž svědčí nedávný vývoj na finančních trzích.

„K oživení hospodářství v EU již dochází, je však stále křehké. Naším prvořadým cílem by mělo být navrácení evropského hospodářství na cestu silného a udržitelného růstu. K jeho dosažení musíme bojovat na dvou frontách: zajistit hospodářskou obnovu a konsolidovat veřejné finance,“ prohlásil komisař pro hospodářské a měnové záležitosti Olli Rehn.

„Nová strategie „Evropa 2020“ zaměřená na modernizaci našich ekonomik by měla jít ruku v ruce s konsolidací veřejných financí. To je totiž nutným předpokladem pro udržitelný růst a vytváření pracovních míst,” dodal Rehn.

Prognózy růstu pro EU a eurozónu

Pro EU jako celek i pro eurozónu byly projekce růstu pro první pololetí letošního roku v prognóze Komise upraveny mírně nahoru. Jelikož však pro druhé pololetí byly revidovány lehce směrem dolů, celková projekce tempa růstu HDP v roce 2010 zůstává v podstatě beze změny na hodnotě 0,7 % v obou skupinách zemí. Tento výpočet je založen na aktualizovaných výhledech pro Francii, Německo, Itálii, Nizozemsko, Polsko, Španělsko a Spojené království, které dohromady tvoří 80 % HDP Evropské unie.

Silnější oživení světového hospodářství

Světové hospodářství bylo v druhé polovině roku 2009 výkonnější, než se očekávalo, a to především v rozvíjejících se asijských ekonomikách. Reálný HDP (mimo EU) unikl v loňském roce absolutnímu propadu a nyní se očekává, že v roce 2010 poroste o 4,25 %. Celosvětově jsou pro nejbližší budoucnost ukazatele povzbudivé a částečně odrážejí cyklus zásob v sektoru průmyslu.

V delším horizontu by měl světový růst dočasně polevit v důsledku postupně slábnoucího účinku stimulačních opatření a vlivu cyklu zásob. Mezi zeměmi přetrvávají značné rozdíly, přičemž rozvíjející se ekonomiky vykazují znatelně silnější oživení, neboť se obnovuje příliv kapitálu a investorům se vrací chuť riskovat. Mimo EU dochází k rychlejší hospodářské obnově, než se čekalo, ale do jaké míry to v tomto roce Unii pomůže, se teprve uvidí.