Ve spolupráci s poradenskou společností Mazars jsme vybrali ty nejzásadnější z nich a upozorňujeme na rizika, která mohou z nové legislativní úpravy vyplývat.

Zdaňování poukazů

Velmi významnou změnou, kterou novela přináší, je zavedení ustanovení o pravidlech nakládání s poukazy z pohledu DPH. Novela zavádí pojem poukaz a stanovuje základní pravidla pro uplatnění DPH u poukazů jednoúčelových a víceúčelových. Nová pravidla zavedená do české legislativy se zpožděním je možno aplikovat již od počátku letošního roku.

Doručování daňových dokladů

Do zákona o DPH byla nově doplněna povinnost plátce do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) nebo přijetí úplaty daňový doklad nejen vystavit, ale také vynaložit náležité úsilí k tomu, aby byl doklad příjemci doručen.

Pro dodržení lhůty postačí i předání dokladu k jeho odeslání v poslední den 15denní lhůty. Novela po plátci požaduje, aby učinil veškeré rozumné kroky k doručení dokladu, tj. např. se ujistil, že doklad zasílá na platnou adresu, odeslal jej opakovaně, pokud je adresa nesprávná, zjistil si platnou adresu odběratele apod.

Oprava základu daně

Oprava základu daně se považuje za samostatné zdanitelné plnění, které je dle novely nově uskutečněno dnem, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně. Plátce DPH bude nově na opravný daňový doklad uvádět DUZP, kterým je den, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně.

Zároveň je plátce povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, aby doručil opravný daňový doklad odběrateli. V případě dobropisů, kde vzniká povinnost vystavit daňový doklad, je úsilí o doručení daňového dokladu podmínkou pro snížení základu daně.

Změna textace zákona ve věci uvedení daňového dobropisu do DPH přiznání přináší mnohé nejasnosti. „Zákon o DPH již nově přímo nevyžaduje, aby měl dodavatel potvrzení ze strany zákazníka o tom, že dobropis přijal. Na druhou stranu však vyžaduje, aby dodavatel vynaložil rozumné úsilí pro doručení daňového dobropisu. Vzhledem k nejasnostem v legislativě doporučujeme, aby se plátci i nadále snažili získat od zákazníka potvrzení o tom, že dobropis přijal. V případech, kdy to nebude možné, by měl plátce prověřit, zda je doklad zasílán kompetentní osobě, na správnou poštovní nebo e-mailovou adresu, a doručení dobropisu případně opakovat,“ upozornila Pavla Hadrabová ze společnosti Mazars.

Zaokrouhlování daně

Do zákona o DPH bylo doplněno i ustanovení ohledně zaokrouhlování daně, kvůli kterému již nebude možné zaokrouhlovat daň na celé koruny a toto zaokrouhlení vyjmout ze základu daně. Na druhou stranu bude ale možné u plateb v hotovosti vyloučit ze základu daně rozdíl plynoucí ze zaokrouhlení celkové částky včetně daně.

„V případě, kdy dodavatel fakturuje plnění se základem daně 209 korun, výše DPH uvedená na dokladu musí činit 43,89 korun (nikoliv zaokrouhleně 44 korun). Pokud by byla úhrada za plnění provedena hotovostně v částce 253 korun (209 korun základ daně a 43,89 korun výše daně), pak bude hodnota zaokrouhlení ve výši 0,11 korun ponechána mimo zdanění,“ vysvětluje Hadrabová.

Pořízení zboží z EU

Před novelou bylo předmětem DPH pouze pořízení zboží od osoby registrované k DPH v jiném státě EU. Novela rozšiřuje okruh zdanění i na pořízení zboží od osob, kterým vznikne dnem dodání zboží registrační povinnost ve státě EU, odkud je zboží odesíláno. Nově tak bude českým plátcům a identifikovaným osobám vznikat ve větším počtu případů povinnost přiznat DPH z pořízení zboží, i když nebudou disponovat DIČ dodavatele.

„Úskalím nového ustanovení je nejistota na straně odběratele, zda dodavateli v jiném členském státě EU vzniká povinnost registrovat se k DPH z titulu dodání zboží,“ upozorňuje Hadrabová. U dlouhodobě poskytovaných zdanitelných plnění nastává DUZP fikcí, a to nejpozději posledním dnem kalendářního roku následujícího po roce, kdy bylo poskytování plnění započato. Novelou bylo do zákona doplněno, že tato fikce nemůže být použita v případě, že byla během kalendářního roku na toto plnění přijata úplata, která byla předmětem DPH.

„S účinností novely získává pronajímatel čas na přesnou kalkulaci ceny služeb souvisejících s nájmem, které následně vyúčtovává nájemníkům. Vyhne se tak zdůvodňování správci daně, proč k vyúčtování služeb dochází se zpožděním,“ konstatuje Hadrabová.

Úprava odpočtu daně při prodeji majetku

Dojde-li v 10leté lhůtě pro úpravu odpočtu daně k osvobozenému dodání nemovitosti, na které byla dokončena významná oprava, je plátce DPH nově povinen provést úpravu původně uplatněného odpočtu daně. Významnou opravou je přitom myšlena taková oprava, jejíž celková hodnota bez DPH je vyšší než 200 tisíc korun. Lhůta 10 let pro úpravu odpočtu se počítá od roku, kdy byla významná oprava dokončena.