Se začátkem nového školního roku, který vždycky přinese větší zájem o tuto dávku, Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomíná, co je ošetřovné a kdo na něj má nárok.

„Ošetřovné je jednou z dávek nemocenského pojištění. Poskytuje se zaměstnanci vždy, pokud jeho dítě mladší 10 let onemocní nebo se mu stane úraz. V případě nemoci či úrazu staršího dítěte náleží ošetřovné, pokud o potřebě jeho ošetřování rozhodne ošetřující lékař,“ sdělila Právu tisková mluvčí ČSSZ Jana Buraňová.

Ošetřovné lze podle ní čerpat i v době, kdy zaměstnanec musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno pro nepředvídanou událost, například z důvodu havárie, epidemie, přírodní katastrofy atd., dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla.

Ošetřovné se poskytuje i v situaci, kdy je potřeba ošetřovat nemocného člena domácnosti, jehož zdravotní stav podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře vyžaduje z důvodu nemoci či úrazu krátkodobou péči jiné osoby. Společnou domácnost tvoří osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Ošetřovné náleží maximálně devět kalendářních dnů, vyplácí se i za soboty, neděle a svátky. Rodiče se v průběhu 9 dnů mohou v ošetřování jednou vystřídat.

Osamělý zaměstnanec – např. rozvedený, ovdovělý, který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku – však může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů. Ošetřovné se vyplácí do jednoho měsíce od data, kdy zaměstnavatel odevzdal potřebné doklady příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Doklady nutné k žádosti 

„Rozhodnutí o potřebě ošetřování či péče vystaví ošetřující lékař, zaměstnanec jej doplní a předá zaměstnavateli. Aby mohla být dávka vyplacena, zaměstnanec odevzdá svému zaměstnavateli potvrzení o ukončení nebo trvání potřeby ošetřování, které rovněž vystavuje ošetřující lékař,“ vysvětlila Buraňová.

Pokud se rodiče v péči vystřídali, uplatňuje rodič, který ošetřoval jako druhý v pořadí, nárok na ošetřovné na tiskopisu „Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)“.

Dojde-li k uzavření školského nebo dětského zařízení, žádá zaměstnanec o ošetřovné tiskopisem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“ vydaným školou nebo školkou, kterou dítě navštěvuje, a s doplněnými údaji jej předá svému zaměstnavateli.

Komu ošetřovné nenáleží? 

Nárok na ošetřovné nemají osoby samostatně výdělečně činné, dále zaměstnanci, pokud je jejich zaměstnání zaměstnáním malého rozsahu, zaměstnanci na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce či zaměstnanci pracující z domova.

Nárok na ošetřovné nemá ani rodič, který ošetřuje nemocné dítě, pokud jiná osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo rodičovského příspěvku. Výjimkou je situace, kdy tato osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocní.

Kde získat další informace? 

Dotazy k ošetřovnému zodpoví a s řešením konkrétní situace poradí call centrum nemocenského pojištění na telefonním čísle 840 406 040. Informativní výši ošetřovného spočítá kalkulačka na webové stránce ministerstva práce a sociálních věcí.

ČSSZ za první pololetí tohoto roku evidovala asi 217 tisíc případů ošetřovného a vyplatila 504,6 miliónu korun.