Riskují hodně, protože každý, kdo najde jakoukoliv cennou věc a nevrátí ji majiteli nebo neodevzdá na obecním úřadě či policii, se dopouští trestného činu zatajení věci. A je-li dopaden, hrozí mu až osm let za mřížemi. Jak přitom ukazují policejní statistiky, zatajení věci rozhodně nepatří mezi ojedinělé trestné činy.

V loňském roce jen pražští policisté řešili celkem 295 případů zatajení věci, přičemž objasnit se jim podařilo pouze 39 z nich. Celková škoda dosáhla téměř sedmi miliónů korun.

Pokud vás cenný nález svede k tomu, že si jej ponecháte, hrozí vám trest podle výše hodnoty nálezu. osmi lety vězení můžete být potrestáni v případě, že cena věci je vyšší než pět miliónů korun. Šest měsíců až pět let můžete ve vězení strávit, pokud hodnota nalezené věci je nad půl miliónu Kč. A odnětím svobody ve výši jednoho roku můžete být potrestáni dokonce už tehdy, pokud se nálezem obohatíte o cizí věc, jejíž hodnota převyšuje pět tisíc korun.

Majitel neznámý, běžte na obecní úřad

Jestliže se dostanete do podobné situace, máte na výběr z několika možností. Znáte-li majitele, vraťte nalezenou věc jemu. Nebo ji můžete odevzdat na obecním úřadě v místě nálezu.

Povinnost odevzdat nalezenou věc řeší i Občanský zákoník, který v paragrafu 135 výslovně uvádí: "Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo." Obecní úřady se většinou řídí vlastními předpisy s postupy, jak s nalezenými věcmi nakládat. Vše s vámi sepíší a předají vám potvrzení o převzetí nálezu.

Obec by se měla postarat o vypátrání majitele nalezené věci. Pokud se vlastník neozve do šesti měsíců, věc propadne obci. "Nepřihlásí-li se o ztracenou věc vlastník do šesti měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce," uvádí Občanský zákoník.

Můžete se obrátit i na policii

I když byste měli nalezenou věc předat jejímu vlastníkovi, nebo na obecním úřadě, mnozí z nás s ní pravděpodobně zamíří na policii. Tam by však každého měli odkázat na obecní úřad, případně s ním sepsat protokol o tom, že nález převzali. Jestliže se do šesti měsíců nepodaří vypátrat majitele, nalezená věc stejně skončí na příslušném obecním úřadě.

Nálezné 10 procent uplatněte do tří let

Podle Občanského zákoníku má každý, kdo ztracenou věc odevzdá majiteli či na obecním úřadě, nárok na nálezné ve výši 10 procent z hodnoty nálezu. Vyplatit by vám je měl skutečný vlastník věci, případně obec, které nález připadl do vlastnictví. Pokud jste s odevzdáním měli i nějaké další výdaje, například za cestovné, máte nárok i na jejich proplacení.

"Nálezce má právo na náhradu nutných výdajů a na nálezné, které tvoří deset procent ceny nálezu," uvádí se v § 135 odst. 2 Občanského zákoníku. Jestliže svůj nárok neuplatníte do tří let od nálezu, vyprší promlčecí lhůta a nárok zanikne.

Co říká zákon o zatajení věci (§ 219)

(1) Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez přivolení osoby oprávněné, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Zdroj: Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník