„Jednoduchý manuál radí motoristům, jak mají postupovat, když se stanou účastníky dopravní nehody," uvádí Marcela Kotyrová z ČAP a dodává: „Kromě užitečných rad obsahuje i  vzor jednotného evropského formuláře Záznam o dopravní nehodě včetně detailního návodu na jeho vyplnění. Pro případ nehody v zahraničí nebo pro řidiče, kteří nemluví česky, je v multijazykové verzi příručky návod zpracován v několika jazykových mutacích."

Pokud dojde k dopravní nehodě, je vždy na prvním místě třeba okamžitě vyhodnotit, není-li někdo usmrcen nebo zraněn. Dále musíte odhadnout, je-li hodnota škody vyšší než 100 000 Kč, i to, nenastalo-li poškození nebo zničení na pozemní komunikaci či na majetku třetí osoby.

Jestliže nepřesahuje škoda 100 tisíc ani nedošlo ke zranění nebo k uvedenému poškození na komunikaci a majetku třetí strany, není u nehody nutná účast Policie ČR.

V případě, že řídíte služební, tedy firemní auto, musíte ale policii zavolat v každém případě.

Fotit, natáčet, zakreslit do formuláře

Pro následnou likvidaci škody bez účasti policie je důležité, aby účastníci nehodu precizně zdokumentovali. K tomu lze využít průpisový formulář Záznam o dopravní nehodě. Čím je situace složitější a spornější, tím jsou pro účastníky nehody důležitější i podepsané svědecké výpovědi a fotodokumentace, případně i video třeba z mobilu.

V praxi je to tak, že lidé těžko odhadují výši škody, protože ceny dílů a oprav jsou poměrně vysoké, takže k celkové škodě 100 tisíc korun stačí i relativně malá nehoda. „Zbytečný“ výjezd policie účastníkům neúčtuje, ale viník nebo viníci (někdy mohou za nehodu všechny zúčastněné strany) musí počítat s pokutou.

Využijte asistenční službu

Je-li potřeba, řidiči by se měli obrátit na asistenční službu své pojišťovny, která s řešením  problému pomůže. Tato služba je součástí  sjednaného pojištění a kontakt je většinou uveden na asistenční kartičce, samolepce nebo „sešitku do auta“, který dostal řidič při sjednání pojištění.

Na místě nehody se může objevit i konkurenční, nesmluvní asistenční služba. Je třeba si uvědomit, že využitím jejích služeb se ale řidič zbavuje výhod, garantovaných smluvním vztahem s pojišťovnou. Asistenční služby poskytované jako důležitý a významný doplněk k pojištění se liší podle pojistitele a také podle pojistného produktu, v rámci kterého je pojištění k vozidlu sjednáno.

Ohlášení škodné události

Aby mohla být zahájena likvidace škodné události, je třeba pojistnou událost nahlásit pojišťovně. Ohlášení nehody je zákonem daná povinnost pojištěného, poškozený má možnost uplatnit na pojišťovně svůj nárok.

V případě nehody šetřené policií stačí nahlásit nehodu způsobem určeným pojišťovnou (u většiny pojišťoven telefonickým nebo internetovým hlášením), pokud policie nehodu nešetřila, jsou účastníci povinni odevzdat pojistiteli Záznam o dopravní nehodě vyplněný a podepsaný oběma stranami.

I v tomto případě se ale může stát, že pojistitel má důvody požadovat další součinnost účastníků, např. pokud ze záznamu není zcela jasný průběh nehody.

Prohlídka poškozeného vozidla může být provedena hned po nahlášení škodné události, likvidace a výplata pojistného plnění po prokázání nároků poškozeného a doložení potřebných dokladů. Informační brožura je veřejnosti k dispozici na stránkách ČAP.