Měli byste však uschovávat veškeré doklady a evidence, na jejichž podkladě jste přiznání vypracovali a podali. Pokud vedete daňovou evidenci, podle zákona o daních z příjmů jste povinni ji uchovávat za všechna zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně podle tohoto zákona nebo podle zvláštního právního předpisu, jímž se rozumí zákon o správě daní a poplatků.

Pod těmito slovy se ukrývá konkrétní odpověď, kterou můžeme shrnout do třech bodů.

V zákoně o správě daní a poplatků je v § 47 uvedeno, že daň nelze vyměřit ani doměřit či přiznat nárok na odpočet po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost.

Příklad 1

U přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2007 se počítá tříletá promlčecí lhůta od 31.12. 2007. Lhůta pro vyměření daně za tento rok končí dnem 31.12. 2010. Pokud finanční úřad do tohoto dne kontrolu roku 2007 nezahájí, v dalším období už tak nemůže učinit a poplatník už nemusí mít daňovou evidenci za rok 2007 k dispozici.

Zákon dále pokračuje, že pokud správce daně učinil úkon směřující k vyměření nebo doměření daně, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, kdy byl poplatník o tomto úkonu vyrozuměn. Maximálně lze vyměřit či doměřit daň nejpozději do 10 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla  daňová povinnost. Za úkon, který protrhává lhůtu pro vyměření daně, judikáty soudů jednoznačně považují zahájení daňové kontroly.

Příklad 2

Finanční úřad má v plánu provést v roce 2010 kontrolu daně z příjmů fyzických osob za rok 2007 u jednho z podnikatelů. Jestliže kontrolu zahájí, 1.1. 2011 začne znovu běžet tříletá lhůta, tedy až do konce roku 2013.

Do této doby musí mít podnikatel daňovou evidenci z roku 2007 k dispozici.
Jestliže je či bude podnikatel počínaje zdaňovacím obdobím 2008 některý rok ve ztrátě, měl by asi rozšířit prostory pro uložení svých dokladů. V tomto případě se totiž lhůta pro možné doměření daně protahuje do daleké budoucnosti.

Zákon o daních z příjmů v § 38r  totiž stanoví, že lhůta pro vyměření či doměření jak pro zdaňovací období, v němž ztráta vznikla, tak i pro zdaňovací období, za která lze tuto ztrátu nebo její část uplatnit, končí současně se lhůtou pro vyměření daně za poslední zdaňovací období, za které lze daňovou ztrátu uplatnit.

Tato lhůta může být opět protržena zahájením daňové kontroly.

Příklad 3

Podnikatel  Kolář vykázal v daňovém přiznání za rok 2008 ztrátu,  kterou si může odečíst od daňového základu nejdéle za zdaňovací období 2013. Posledním dnem, kdy správce daně může za zdaňovací období 2008 až 2013 doměřit daň, je 31. prosinec 2016.

Když finanční úřad například zahájí v roce 2016 kontrolu  roku 2008, prodlouží se lhůta pro doměření daně za tento rok o další tři roky, tedy do konce roku 2019. Pokud se daňové předpisy nezmění, pan Kolář musí v tomto případě uchovávat doklady a písemnosti za období 2008 až 2013 nejméně do 31.12. 2019.

Co nesmí vyřadit plátce DPH

Pokud je podnikatel plátcem DPH, je povinen uchovávat všechny daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet.

Evidenci pro daňové účely, která vyplývá z § 100 zákona o DPH (tzv. záznamní povinnost) musí mít k dispozici do doby, do níž lze vyměřit či doměřit daň, tj. opět platí, co bylo uvedeno v úvodu.