Především je důležité škodu ohlásit pojišťovně co nejdříve. „Čím dříve se ke škodě dostaneme, tím snadněji a rychleji ji zhodnotíme a oceníme,“ říkají likvidátoři pojišťoven. Je možné udělat to písemně, on-line nebo po telefonu, což je nejrychlejší.

Jak uvádí Česká asociace pojišťoven, podnikatelé by si měli připravit inventární soupisy s vyznačením zasažených věcí, jejich cenami, stářím a odhadem poškození a účetní stavy majetku z doby bezprostředně před vznikem škody.

Rychlost vyřízení škodní události závisí totiž v první řadě na rychlosti předložení všech potřebných dokladů a jejich úplnosti.

„Pro rychlejší vyřízení je dobré připravit si k ruce také číslo pojistné smlouvy, jméno a adresu vaší poškozené firmy a místo a datum vzniku pojistné události,“ radí Václav Bálek z České pojišťovny.


Likvidace
Po nahlášení si pojišťovna zaeviduje pojistnou událost ve svém systému a je jí přidělen likvidátor.
Likvidátor, nebo u některých pojišťoven mobilní technik, dorazí osobně na poškozené místo a vyčíslí škody.
Likvidátorovi popíšete, co se stalo z vašeho pohledu, on se na to samé podívá z pohledu pojišťovny, sepíše seznam poškozených věcí a pořídí vlastní fotodokumentaci.
Zápis o pojistné události a vlastní zjištění pracovníka pojišťovny si pozorně přečtěte a teprve poté podepište.
Po zdokumentování škody zašle likvidátor doklady do centra likvidace a vy po vyřízení dostanete informativní dopis oznamující výši pojistného plnění.

V nouzi můžete požádat také o zálohu. Likvidace standardně probíhá na základě předložených faktur. Při prohlídce mobilním technikem může ale firma požádat o přiměřenou zálohu na pojistné plnění, potvrzují pojišťovny.

Pojištění přerušení provozu

Součástí škody může být kromě škod na budovách nebo třeba zásobách také přerušení provozu. V takovém případě firma může žádat náhradu škody, pokud má sjednané pojištění přerušení provozu.

Pojištění majektu on line