Templářské sklepy Čejkovice dostaly pokutu za nevedení řádné evidence, nepředložení evidenčních knih nebo porušení povinnosti „oznamovat úplné a pravdivé údaje“ Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (ÚKZÚZ).

Podle mluvčího SZPI Michala Spáčila bylo dalším pochybením firmy uvádění produktů neznámého původu do oběhu, uvádění spotřebitele v omyl, pokud jde o původ produktů, a opakované nesplnění uložených opatření. Obdobných pochybení jako Templářské sklepy Čejkovice se podle SZPI dopustilo i Vinium.

Doklady na nákup hroznů jsou

Podle předchozích vyjádření inspekce Templářské sklepy Čejkovice vyrobily přes milión litrů vína ročníku 2009 neznámého původu. Vína pak firma na trh uváděla jako jakostní odrůdová nebo odrůdová vína tuzemské provenience. Firma opakovaně uvedla, že se závěry inspekce nesouhlasí. Argumentovala tím, že u veškerých vykupovaných hroznů byly všechny původní doklady stvrzující nákup hroznů v souladu s právními předpisy.

Také u Vinia a majetkově spřízněných Českých vinařských závodů loni našli inspektoři SZPI přes milión kilogramů hroznů neznámého původu. Firmy musely stáhnout z oběhu vína, která z těchto hroznů vyrobily. Vinium část vín zlikvidovalo.