Skepse respondentů je znát i v hodnocení pozice Evropy jako ekonomické a politické velmoci. Podle téměř dvou třetin všech dotázaných (64 %) totiž Evropa postupně ztrácí na významu a její postavení bude v horizontu dalších desetiletí klesat. V České republice tento názor zastává dokonce 73 % respondentů.

Přesto mezi vrcholovými manažery celosvětově převažuje názor, že euro současnou krizi přečká a navzdory ekonomickým i politickým problémům starého kontinentu bude existovat i v roce 2016. Většina manažerů dále v průzkumu uvedla, že výrazně vnímá pokračující přesun sil směrem k rozvíjejícím se trhům.

Převážná část respondentů průzkumu napříč zeměmi a hospodářskými odvětvími je zároveň znepokojena nedávným zvýšením cen ropy a ostatních komodit. Celých 60 % z nich se domnívá, že dramatický růst cen zpomalí hospodářské oživení.

Snižování nákladů a přizpůsobení se zákazníkům

Více než polovina dotázaných (51 %) v průzkumu považuje pro svou společnost za klíčovou změnu struktury obchodních aktivit, které povedou ke snížení nákladů. V tomto názoru panuje shoda i mezi zástupci firem v České republice, kde ji za podstatnou označilo 45 % respondentů.

Na rozdíl od celkových výsledků průzkumu považují šéfové tuzemských firem za nejpodstatnější schopnost přizpůsobit se změnám chování zákazníků, na což se momentálně soustředí celých 63 % z nich. V souhrnných výsledcích byla tato oblast označena pouhými 24 % dotázaných.