Candigliota se po ministerstvu domáhala analýzy týkající se právní odpovědnosti rodičů za újmu způsobenou dítěti v souvislosti s plánovaným domácím porodem. Neuspěla, a proto se obrátila na soud. Jenže ani tam nepochodila, protože justice dospěla k závěru, že informaci nelze podat, protože by tím byla porušena ochrana práv k předmětu autorského práva.

Právní analýzu si ministerstvo totiž nechalo zpracovat od advokátní kanceláře a hradilo ji z veřejných prostředků, jde tedy o autorské dílo, tvrdily soudy.

Soudy některé otázky neřešily

Jenže podle senátu ÚS se soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou se soudy dostatečně nezabývaly tím, nakolik by zveřejnění dokumentu znamenalo skutečné porušení autorských práv. Nezabývaly se ani tím, jestli právní analýza navíc, kterou advokáti vytvářejí pro potřeby dalšího využití objednavatelem, může být vůbec chráněna autorským zákonem.

„ÚS zdůrazňuje, že je třeba garantovat široký přístup k informacím týkajícím se výkonu působnosti povinných subjektů, současně je nicméně nutné reagovat i na případy nepřiměřených požadavků či dokonce zneužití zákona k získání neoprávněné výhody, v krajním případě k protiprávnímu zásahu do práv jiných osob. Orgány veřejné moci musí k žádostem o informace tohoto druhu přistupovat individuálně,“ konstatoval Jirsa.

O žalobě tak bude muset znovu rozhodnout Městský soud v Praze. „Ten znovu přezkoumá zákonnost postupu správních orgánů při vyřízení žádosti o informace a otázku, zda jsou dány natolik závažné důvody pro ochranu autorského práva, aby byl případ posouzen jako výjimka z pravidla, že je třeba poskytnout veškeré požadované informace,“ dodal Jirsa.