Předloha umožní například svépomocnou výstavbu u všech typů rodinných domků bez určení zastavěné plochy. Na pozemku rodinného domu nebo domu určeného k rekreaci si bude moci každý postavit bazén nebo skleník pouze na základě jejich umístění bez následného povolování.

Možnost sloučit územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí stavby zjednoduší a zrychlí. Jedním úředním rozhodnutím bude stavba současně umístěna i povolena. Sloučené řízení však nebude povinné; investor si bude moci vybrat, zda ho chce využít, nebo zda bude postupovat podle dosavadní právní úpravy.

Sloučení stavebního řízení bude možné především u staveb drah, silnic, dálnic, místních komunikací nebo vodních děl a také u staveb souvisejících s úložišti radioaktivních odpadů, ropovodů, produktovodů, u přenosových sítí elektřiny nebo u elektráren s instalovaným výkonem 100 megawatt a výše.

Úřadem, který bude moci povolovat sloučené řízení, bude úřad, který je příslušný k povolení stavby, tedy například ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností nebo pověřené obecní úřady. U dopravních staveb a vodních děl to budou speciální stavební úřady. U některých staveb souvisejících s energetikou to bude ministerstvo průmyslu.